Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Fryslân2018-09-19T15:49:15+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Veenweidegebied Fryslân

Het Veenweidegebied in Friesland ( Faengreide te Fryslân) staat voor ingrijpende veranderingen : door de bodemdaling van het gebied wordt het steeds moeilijker, om de grondwaterhuishouding in het gebied zodanig goed te beheren, zodat woningen en gebouwen in het gebied voldoende dekking van eventuele houten paalfundering behouden.

Bij de benodigde verlaging van de grondwaterstand kunnen panden funderingsschade oplopen.

Inzet provincie en waterschap Fryslân in aanpak funderingsproblemen

KCAF is , samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en een tweetal bureaus betrokken bij het inventariseren van de huidige funderingssituatie, en het inventariseren van de mogelijke risico’s bij enkele toekomstscenario’s voor het gebied. Er wordt onder andere  gewerkt met het toepassen van data verkregen door satellietmetingen. Dit in opdracht van de provincie Friesland, en in samenwerking met het Wetterskip.  Een en ander wordt , zo is de bedoeling, verwerkt in een openbaar toegankelijke digitale viewer.

Funderingsaanpak lokale gemeenten