KCAF programma 2017: Werk in uitvoering!2022-10-19T19:15:14+01:00

In 2016 heeft KCAF hard gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling rond de aanpak van funderingsproblematiek. Thema’s als financiering van herstel, kwaliteit van onderzoek, gevolgen bodemdaling, juridische aspecten en preventieve maatregelen zijn door ons in samenwerking met andere partijen opgepakt. Dit gebeurt onder meer in concrete projecten en pilots en in coalities die bestaan uit diverse samenstellingen. Niet alleen met de rijksoverheid en bij decentrale overheden zoals provincies en gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met de financiële- en corporatiesector, de TU delft en kennisinstituten.

Sommige van deze activiteiten hebben concrete resultaten opgeleverd, zoals de afronding van de pilot privaat/publieke buurtaanpak met de Handreiking gemeentelijke aanpak. Ook hebben we een handreiking juridische aspecten gepubliceerd en is er een standaard Programma van eisen Funderingsonderzoek beschikbaar gekomen. Een succesvolle Innovatiemiddag Platform Slappe Bodem heeft geleid tot de start up van een innovatiepool. KCAF hielp daarnaast meer dan 100 individuele eigenaren uit 45 gemeenten en gaf diverse voorlichtingsavonden. Daarnaast ging de landelijke funderingsviewer met aandachtsgebieden live.

In 2017 zal de dynamiek niet anders zijn. Een aantal initiatieven op het gebied van preventie en kwaliteitsborging en innovatie is werk in uitvoering. Daarnaast moet dit voorjaar het Fonds duurzaam Funderingsherstel in werking treden.

De KCAF agenda 2017 kent concreet de volgende ambities:

Netwerkbijeenkomsten en themagroepen

We organiseren weer een aantal themagroepen met en voor specifieke doelgroepen:

 • Juridische aspecten voor gemeenten
 • Transparantie van de opgave : registratie en presentatie van aandachts- of risicogebieden
 • Kwaliteitsborging van funderingsonderzoek
 • Innovatie(pool)

Daarnaast zullen we weer een aantal netwerkbijeenkomsten organiseren, zoals een uitvoerdersbijeenkomst en een corporatiebijeenkomst, waarin we actuele ontwikkelingen met elkaar kunnen delen.

Cursussen en opleidingen

We organiseren dit jaar ten minste twee doelgerichte cursussen/opleidingen gefocused op specifieke doelgroepen:

 • Met F3O werken we aan een gezamenlijk cursusaanbod voor professionals die met funderingsonderzoek te maken hebben
 • We organiseren met Postacademische Opleidingen (PAO Techniek en Management) een breed ingestoken vierdaagse cursus Aanpak herstel houten paalfunderingen, voor alle professionals die te maken hebben met de aanpak van funderingsproblematiek, waarbij ook andere geïnteresseerden zoals betrokken huiseigenaars welkom zijn. De cursus start 18 mei. Meer info vindt u hier.

Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid om inleidingen of presentaties (mede) te verzorgen bij bijvoorbeeld gemeenten, wijk/bewonersclub en brancheorganisaties, zoals we dat in 2016 uitgebreid hebben gedaan in Rotterdam. Informeert u naar de mogelijkheden via info@kcaf.nl .

Fonds duurzaam funderingsherstel

KCAF werkt sinds de start van het project aan de ontwikkeling van een fonds dat dit voorjaar in werking moet treden. Het Fonds duurzaam funderingsherstel moet leningen gaan verstrekken aan eigenaren-bewoners indien zij een urgente herstelopgave hebben en hun woning gelegen is in een gemeente die meewerkt aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. KCAF geeft advies en werkt daarbij aan voorlichting, preventie en kwaliteitsborging in het kader van het fonds. Daarnaast werken we mee aan een voorverkenning van de werking van het fonds in Rotterdam.

Pilots en projecten

Het KCAF werkt in 2017 verder door met haar coalitiepartners in een aantal concrete pilots waarbij we door matching met de praktijk en met training-on-the-job trachten tot slagvaardige kennis en inzichten te komen.

– Code Oranje (aanpassing handhaaftermijnen voor die funderingsproblemen waarbij geen urgentie bestaat, maar wel duidelijk is da top termijn een herstelopgave dreigt) , waarvoor dit jaar de experimentfase van start gaat

 • Klimaatadaptatie Gouda (Stevige Stad op slappe bodem (hoe omgaan met bodemdaling en het funderingsaspect daarin)
 • Urgente aanpak Rotterdam en voorverkenning Fonds
 • Kwaliteitsborging door middel van onafhankelijke klachtenbehandeling en laagdrempelige en onafhankelijke erkenningsregeling
 • De ambitie is dit jaar de praktijkfase te ontwikkelen naar aanleiding van het onderzoek preventieve maatregelen tegen bacteriële aantasting

Preventie

De aanpak van de problematiek is belangrijk, maar wat zou het mooi zijn als we die problematiek ook voor een deel konden voorkomen door het toepassen van effectieve preventieve maatregelen. Daar werkt KCAF graag aan mee. Dat doen we in 2016 op de volgende manier:

 • Vervolg onderzoek naar effectieve maatregelen tegen bacteriële aantasting (met SHR en ondersteund door SKH, BZK, Zaanstad, Schiedam, Rotterdam, Parteon)
 • Start experimentfase Code Oranje ( monitoring kwetsbare of aangetaste funderingen)
 • Lokale maatregelen grondwatertekort in Rotterdam en opschaling maatregelen grondwatertekorten in stedelijk gebied

Voorlichting en loketfunctie

Het KCAF werkt in 2017 haar loketfunctie verder uit.

We zien concreet onder andere de volgende acties in dit kader:

 • Evaluatie funderingsviewer en verdieping detaillering op verzoek, zoals al geldt voor Friesland
 • Algemene informatie ten aanzien van het fonds
 • Maatwerk ten aanzien van informatie over funderingsschades gerelateerd aan delfstoffenwinning in Groningen en Limburg
 • Algemene informatie ten aanzien van kwaliteitsborging herstel, procesbegeleiding en onderzoek
 • Publicaties over relevante onderwerpen, zoals een handreiking voor funderingsherstel in combinatie met energiebesparing/verduurzaming   en informatie over grondwaterpeilmaatregelen

Kennisontwikkeling is één, de ontsluiting ervan is cruciaal. Daarbij behoren voorts instrumenten en activiteiten als de al genoemde themagroepen en netwerkbijeenkomsten, maar ook ons landelijk congres, dat dit jaar voor de 5e keer zal plaatsvinden, social media en een actuele website met bijbehorende nieuwsbrieven.

Voor betrokkenen, door betrokkenen

KCAF dankt alle partijen die financieel bijdragen aan KCAF voor hun steun, in het bijzonder het ministerie van BZK. Tevens een dankwoord voor de diverse coalitiepartners, die het mogelijk maken om samen stappen te zetten als het gaat om de uitvoering van een dergelijKe ambitieuze agenda. We vinden het belangrijk om ook in 2017 weer een onafhankelijke kennisorganisatie te zijn vóór alle betrokken partijen, dóór alle betrokken partijen. KCAF, inmiddels een serieuze en geaccepteerde kennispartner, is niet meer weg te denken, maar blijft voor haar inzet van de ( financiële) steun van u afhankelijk.

Ziet u het belang van de uitvoering van bovenstaande ambities en bent u bereid daar financieel aan bij te dragen, dan gaan we uiteraard graag met u in gesprek. Neemt u in dat geval contact op met de directeur KCAF, d.dejong@kcaf.nl

Workshops en informatiemarkt

Na het plenaire deel was er ruimte om in groepen op specifieke onderwerpen door te werken en kennis te delen. Veel deelnemers kozen er voor om naar de ervaringen van gedupeerden zelf te luisteren in de workshop “van vermoeden tot herstel”. Ook was er veel aandacht voor de workshop met de prikkelende vraag: “funderingsherstel: altijd de oplossing?”. Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren de rol van de corporaties, grondwaterpeilbeheer, een laagdrempelige erkenningsregeling met een onafhankelijk klachtenloket en tenslotte de big data analyse van Zaanstad om risicogebieden te bepalen. Allemaal onderwerpen waar KCAF in 2017 op door werkt. De dag werd tenslotte afgesloten met een borrel op de drukbezochte informatiemarkt.

KCAF dankt eenieder voor deelname en bijdrage

KCAF kijkt terug op een wederom interessante en nuttige dag. Het is goed om te zien hoeveel betrokkenheid er is vanuit allerlei partijen om samen te werken aan de opgave die er ligt.
We danken alle actieve deelnemers voor hun bijdragen bij het plenaire deel en de workshops, alsmede de standhouders. Het congres bracht nieuwe inzichten, onderling contact en constructieve plannen. Zo werken we samen verder aan een fundament onder de aanpak. De aanpak van funderingsproblematiek is immers 'werk in uitvoering', voor alle betrokkenen.
KCAF gaat geïnspireerd door met haar werkzaamheden en hoopt u en vele andere betrokkenen daarbij weer tegen te komen.