FAQ2022-10-19T19:15:53+01:00
Welke typen funderingen zijn er?2017-05-27T18:41:47+01:00

Fundering op staal
Bij een fundering op staal zit onder de dragende muur een verbrede gemetselde voet of betonvoet die direct op de eronder liggende bodem draagt. De term ‘op staal’ is misleidend, aangezien er (op eventueel wapeningsstaal na) geen staal gebruikt wordt voor de fundering.

fundering op staal

Fundering op houten palen
Dit is een fundering die bestaat uit houten palen, met daarboven een horizontaal houten roosterwerk, een houten balk of een betonbalk waarop de dragende muur staat.

fundering op houten palen

Ik wil mij meer verdiepen in de materie van funderingen: is daar een cursus voor of een handboek ?2015-05-03T18:55:51+01:00

Ja, KCAF verzorgt cursussen. Nadere informatie vindt u op onze cursuspagina.
Daarnaast is voor huiseigenaren het uitgebreide Handboek Funderingsherstel gratis te verkrijgen.
Dit handboek kunt u opvragen door ons een e-mail te sturen KCAF. U krijgt dan een instructie en een code om het handboek te downloaden.

Als mijn houten paalfundering droog staat, hoe kan ik dan zelf het grondwater weer op niveau brengen?2015-05-25T23:40:49+01:00

Dat kan slechts in een beperkt aantal gevallen. In de praktijk is het moeilijk omdat houten palen vaak door meerdere oorzaken slecht zijn c.q. worden. Hier wordt momenteel vervolgonderzoek naar gedaan.
Wel zie je dat meerdere gemeenten bij rioolvervanging ook infiltratie-leidingen aanbrengen, waardoor het grondwater en hemelwater in een openbaar gebied beter beheerst zou kunnen worden. De gemeente heeft sinds kort een zorgplicht voor het waterbeheer in het openbaar gebied. Het is daarom belangrijk om bij uw gemeente of eventueel uw waterschap te informeren of hier aandacht en plannen voor zijn.

KCAF heeft een brochure uitgebracht over grondwaterproblematiek. Deze vindt u hier.

Kan ik de gemeente of een andere partij aansprakelijk stellen voor het funderingsherstel. Bijvoorbeeld omdat de riolering lek was of het grondwaterpeil te laag?2015-05-11T14:47:31+01:00

Vanuit de belangenverenigingen is in het verleden hierover een rechtszaak aangespannen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor zijn fundering. De uitspraak vindt u hier.

Ik moet mijn fundering herstellen maar ik heb hiervoor geen geld. Hoe moet ik dat betalen?2015-05-05T18:09:18+01:00

U kunt bij uw gemeente navragen of er een laagrentende lening beschikbaar is. Als dat niet het geval is kunt u contact opnemen met uw eigen hypotheekverstrekker. Wanneer blijkt dat een extra lening niet mogelijk is, moet gezocht worden naar een alternatieve financiering. Omdat dit niet altijd lukt, wordt funderingsherstel vaak uitgesteld.

Kan KCAF mij helpen bij funderingsonderzoek en eventuele verdere aanpak?2015-05-11T14:46:49+01:00

KCAF kan en mag niet zelf funderingsonderzoek uitvoeren, herstelplannen maken en hierbij begeleiden. Dit is voorbehouden aan adviesbureaus en funderingsaannemers. KCAF kan wel helpen met algemene advisering, voorlichting en informatie. In overleg verzorgt een consulent van KCAF dit voor groepen eigenaren (van een bouwblok of van een buurt). Ook kan KCAF helpen met het zoeken naar oplossingen in overleg met gemeente, banken, etc.
Zeker bij bloksgewijze aanpak van funderingsherstel is het aan te bevelen om een ervaren procesbegeleidingsbureau aan te stellen.

Wat moet ik doen als uit onderzoek blijkt dat mijn fundering hersteld moet worden?2017-05-27T18:41:50+01:00

KCAF heeft een publicatie opgesteld, het zogenaamde Stappenplan. Hierin kunt u lezen wat u kunt doen. Als u naar aanleiding van het stappenplan vragen heeft, dan helpen wij u graag verder.

Ik wil wel funderingsonderzoek doen, maar ik wil de conclusie voorlopig geheim houden. Kan dat?2015-05-05T18:13:14+01:00

In principe is een onderzoeksrapport dat in uw opdracht is uitgevoerd, uw eigendom en vertrouwelijk. Echter, wanneer u een subsidie krijgt voor het onderzoek, dan is vaak de voorwaarde van de subsidieverstrekker dat de resultaten openbaar gebruikt mogen worden. Daarnaast bent u verplicht om alle informatie te verstrekken over de kwaliteit van de woning als u deze wilt verkopen. Dit is de zgn. informatieplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om het onderzoeksrapport met conclusies te verstrekken.

Ons advies is om te allen tijde uw gegevens te delen met uw buren en gemeente, zeker als uw fundering nog goed is. Ook als de conclusie minder positief is het goed om de uitkomst te delen. Er moet dan iets gebeuren om uw pand in stand te houden en dat kunt u meestal niet alleen. In enkele gevallen lukt het soms om preventieve maatregelen te nemen en kunt u zo een toename van schade aan het casco van uw pand voorkomen.

Is er subsidie voor een F3O-funderingsonderzoek?2015-05-05T18:14:04+01:00

Dit is in enkele gemeenten het geval. U kunt bij uw gemeente navragen of er een subsidie wordt verstrekt voor funderingsonderzoek en wat de voorwaarden zijn.

Hoe gaat een funderingsonderzoek volgens de KCAF-onderzoeksrichtlijn in zijn werk?2024-01-26T18:29:56+01:00

Een funderingsonderzoek volgens de KCAF-onderzoeksrichtlijn bestaat o.a. uit een meting van aanwezige scheuren, de lintvoegen en verzakkingen. Daarnaast worden 1 of meerdere houten palen opgegraven, als het huis op houten palen staat. Deze palen worden geïnspecteerd en er worden houtmonsters verzameld. De houtmonsters worden onderzocht in een laboratorium.

Anderen zeggen dat ik een wellicht een funderingsprobleem heb, maar ik heb geen klachten. Hoe kan dat en hoe ga ik daar mee om?2015-05-05T18:20:55+01:00

Funderingen zitten onzichtbaar onder de grond. Hierdoor is het niet zomaar zichtbaar of er problemen zijn. Alleen wanneer er boven de grond gevolgschade ontstaat. Dat laatste gebeurt niet altijd en soms alleen maar bij een deel van een bouwblok. Bij veel funderingsonderzoeken in het verleden bleek dat bij bijna de helft van de panden wel sprake was van een funderingsprobleem, terwijl er boven de grond nog nauwelijks iets van te merken was. Als u dus informatie krijgt dat er misschien funderingsproblemen zijn, dan kunt u daar het beste serieus mee omgaan. Om zekerheid te krijgen is het aan te raden om samen met de andere eigenaren in uw woonblok funderingsonderzoek uit te laten voeren volgens de F3O-richtlijn.

Hoe lang is een funderingsonderzoek geldig?2015-05-05T18:22:05+01:00

Een F3O-funderingsonderzoek is maximaal 5 jaar geldig. Daarna dient het weer gecontroleerd te worden. Heeft u een onderzoeksrapport dat niet volgens de F3O-richtlijn is uitgevoerd, dan geldt dat niet als juridisch betrouwbaar.

Kan ik de gemeente vragen om voor mij funderingsonderzoek uit te voeren?2015-05-05T18:24:37+01:00

De wet zegt dat u als eigenaar zelf verantwoordelijk bent voor uw fundering. De gemeente zal dan ook geen funderingsonderzoek voor u uitvoeren. Wel kan uw gemeente voor u nagaan of er bij uw gemeente iets bekend is over funderingsproblemen in de buurt. Die informatie kan dan weer gebruikt worden bij het funderingsonderzoek.

Wat kan ik doen als ik vermoed dat ik een funderingsprobleem heb?2017-05-27T18:41:50+01:00

In eerste instantie kunt u bij KCAF en uw gemeente vragen of er iets in het archief bekend is over mogelijke funderingsproblemen in uw gemeente en uw buurt.

Om zeker te weten of er iets met uw fundering aan de hand is, is funderingsonderzoek nodig. Dit laat u door een gespecialiseerd onderzoeksbureau verrichten. Is uw woning onderdeel van een bouwblok? Dan is het beter om funderingsonderzoek aan het hele blok te laten uitvoeren. Dit is ook goedkoper per eigenaar.

KCAF heeft een publicatie opgesteld, het zogenaamde stappenplan. Hierin kunt u meer lezen over de aanpak van funderingsproblemen.

Welk bureau kan funderingsonderzoek uitvoeren en hoe gaat dat in z’n werk?2015-05-11T14:49:07+01:00

Belangrijk is dat u bureaus benadert die werken volgens de zogenaamde F3O–richtlijn.
Het is aan te raden om bij meerdere bureaus een offerte op te vragen.
Heeft u de offertes ontvangen en daarna nog onbeantwoorde vragen, dan geven wij u graag onafhankelijk advies.

In het onderzoeksrapport staan o.a. de uitkomst van alle meetgegevens en een inschatting van hoe lang uw fundering nog mee kan (de zgn. handhavingstermijn).