CUR/SBR ‘Handboek Funderingsherstel’ op palen en op staal2017-05-27T18:41:50+01:00

Project Description

Op het gebied van het herstel van funderingen is veel kennis en ervaring beschikbaar, maar het ontbrak aan een bundeling van die kennis en ervaring. CURNET heeft het initiatief genomen om, samen met SBR, een handboek te ontwikkelen om in deze leemte te voorzien.
In dat initiatieftraject heeft ook Gemeentewerken Rotterdam een belangrijke rol gespeeld.
Het handboek sluit aan op beide genoemde richtlijnen voor beoordeling van de kwaliteit van houten paalfunderingen en ondiepe funderingen (funderingen op staal).

Dit handboek is gratis te downloaden voor particuliere woningeigenaren.
Omdat het geen publicatie van het KCAF is kunnen wij dit niet direct op onze site aanbieden.
U kunt voor het boek een actiecode opvragen waarna u de PDF toegemaild krijgt.

Vraag de actiecode op via de mail of via het contactformulier.

Hieronder het voorwoord overgenomen uit de publicatie

In de komende decennia zal in Nederland bij minstens 200.000 woningen de fundering moeten worden hersteld (Manifest voor funderingsherstel, oktober 2009. Reden is dat deze woningen op houten palen zijn gefundeerd, waarbij sprake is van matige tot ernstige aantasting als gevolg van droogstand en/of bacteriële aantasting en/of onvoldoende draagvermogen als gevolg van overmatige negatieve kleef. Daarnaast zullen naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 ondiep gefundeerde woningen (fundering op staal) in klei- en veengebieden moeten worden voorzien van een nieuwe fundering. Daarbij gaat het om een paalfundering of een grondverbetering (bodeminjectie).

Inmiddels is een richtlijn ontwikkeld door F3O voor onderzoek naar de kwaliteit van houten paalfunderingen, die beschikbaar is als gezamenlijke SBR/CUR/ F3O publicatie en een F3O Richtlijn voor onderzoek naar de kwaliteit van funderingen op staal (ondiepe funderingen), die in 2012 ook wordt uitgegeven als gezamenlijke SBR/CUR/ F3O publicatie.

Op het gebied van het herstel van funderingen is veel kennis en ervaring beschikbaar, maar het ontbrak aan een bundeling van die kennis en ervaring. CURNET heeft het initiatief genomen om, samen met SBR, een handboek te ontwikkelen om in deze leemte te voorzien.
In dat initiatieftraject heeft ook Gemeentewerken Rotterdam een belangrijke rol gespeeld.
Het handboek sluit aan op beide genoemde richtlijnen voor beoordeling van de kwaliteit van houten paalfunderingen en ondiepe funderingen (funderingen op staal).

De doelgroep bestaat uit opdrachtgevers en opdrachtnemers. Tot de opdrachtgevers behoren naast professionele instanties, zoals woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en verenigingen van eigenaren, ook individuele huizenbezitters (particulieren). Tot de
opdrachtnemers behoren de aannemers, die het funderingsherstel daadwerkelijk uitvoeren, en de advies- en ingenieursbureaus, die het funderingsherstel voorbereiden en begeleiden.
Daarnaast is het handboek van belang voor toetsende en vergunning afgevende instanties, waaronder gemeenten en waterschappen.

De ontwikkeling van dit handboek is tot stand gekomen door CUR/SBR commissie C185 “Funderingsherstel”, bestaande uit 48 partijen.

De eindredactie van het handboek was in handen van ir. H.L. Jansen (Fugro GeoServices).
Belangrijke redactionele bijdragen zijn geleverd door J. Euser (Ingenieursbureau Concretio), S. Gorter (URETEK Nederland BV), ir. D.A. de Jong (Bouwadviesbureau De Groene Werf), ing. H. van Maaren (Gemeente Amsterdam), ing. B. Olij (Strackee BV Bouwadviesbureau), ing. J.W.A.A. Oome (Techniek en Methode BV), ing. A.T.P. Opstal (Gemeentewerken Rotterdam), F. Pannekoek (FIDES Expertise BV), mr. P. de Putter (Sterk Consulting), ir. H.R. Schipper (TU Delft, faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen), ing. F. Wassenaar (Funderingstechnieken De Coogh B.V.), ing. A. van Wensen (Stichting Platform
Fundering Nederland) en ing. L. Westland (Delta Lloyd).
Daarnaast hebben de uitvoerende bouwbedrijven beschrijvingen geleverd van de door hen toegepaste technieken bij funderingsherstel.

Project Details

Categories: