Cursus Aanpak Funderingsproblematiek2023-12-01T14:21:52+01:00

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Praktijkmiddagen

Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Inschrijving Cursus Aanpak Funderingsproblematiek gestart!

In samenwerking met diverse kennisinstellingen en experts start de vernieuwde cursus Aanpak Funderingsproblematiek, georganiseerd door PAO Techniek en Management (TU Delft) en KCAF.

De volledige cursus bestaat uit 4 modules, verspreid over 8 cursusdagen. Er bestaat ook de mogelijkheid om alleen de 2 modules te volgen die op funderingsonderzoek en –herstel gericht zijn.

Centraal in deze cursus staat:

  • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn;
  • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen;
  • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt;
  • Hoe schade te beperken: Preventie;
  • Hoe de fundering hersteld kan worden;
  • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn.

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Inschrijven

Inschrijven

Hoofdmodule A. Introductie Funderingsproblematiek

Dag 1: Achtergronden Funderingsproblematiek

 • Geschiedenis /typologie/faalfactoren
 • Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
 • Funderingen op staal-faalfactoren
 • Aantasting houten palen
 • Rondleiding Nebest

Dag 2: Klimaatrisico’s en rol van partijen

 • Verantwoordelijkheden, juridische aspecten
 • Invloed klimaat en droogte
 • Invloed bodem(daling) op funderingen
 • Toelichting project Binnenlanden-west – Genemuiden Wetland wonen/KCAF
 • Rol en taken corporaties
 • Overzicht Aanpak Overheden

Hoofdmodule B. Funderingsonderzoek

Dag 3: Funderingsonderzoek – bovengronds

 • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
 • Bodemopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
 • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
 • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
 • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
 • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
 • Film inspectie

Dag 4: Funderingsonderzoek – ondergronds en berekeningen

 • Constructieve paalberekeningen
 • Toetsingscriteria
 • Rol waterbeheerders bij bodemdaling en funderingsopgave
 • Locatie bezoeken

Hoofdmodule C. Aanpak lokaal – governance, beleid    

Dag 5: Aanpak bebouwd gebied

 • Het Servicepunt Woningverbetering
 • Beleidsinstrumenten lokaal inclusief vervangende nieuwbouw
 • FunderMaps NL en lokaal
 • Actief grondwaterpeil beheer – Wat en waarom, ervaringen Schiedam en Rotterdam als voorbeelden die ook in de excursie voorkomen
 • Excursie Schiedam – funderingen en actief grondwaterpeilbeheer
 • Rondleiding Kleiwegkwartier

Dag 6: Aanpak landelijk gebied

 • Bodem/water problematiek landelijk gebied
 • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân
 • Problematiek kleigebieden
 • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân

Hoofdmodule D. Uitvoeringsaspecten – aan de slag

Dag 7: Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau

 • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
 • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
 • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
 • Inleiding aanpak Gouda – Stevige Stad (binnenstad)
 • Excursie Gouda

Dag 8: Funderingsherstel uitvoeringsaspecten 

 • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
 • Bodemverbetering bij funderen op staal
 • Tafelmethode/VDM constructie
 • Schroefinjectiepalen
 • Verplaatsingen – aardbevingsbestendig herstel
 • Rondleiding Stevinlab TU Delft
Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
Cursusdata: Zie website PAO
Dagindeling: dagcursus
Locatie: divers
Verschillende lokaties in het land worden bezocht (incl. excursies)
Prijs: € 2.750,00 excl. btw
Prijs is inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
10 (Studie-uren NVM Wonen)
6 (PE-punten NIVRE)
In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)