Omvang funderingsproblematiek2022-12-20T13:21:12+01:00

De inschatting is dat circa 1 miljoen woningen (herberekening 2020) in Nederland met funderingsproblemen te maken kunnen krijgen. Dit is geen hard aantal, maar een grove inschatting. Funderingen zijn immers niet zichtbaar en bovendien zijn er veranderende omgevingsfactoren die invloed hebben op de staat van de funderingen.

In 2013 deed DSP in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek bij zeven gemeenten naar de urgente opgave van funderingsherstel. Dat bleek bijzonder lastig omdat niet alle getroffen gemeenten helder inzicht hebben. Ook hanteren zij niet allen dezelfde onderzoeksmethode. De uitkomst van het onderzoek is dat naar schatting, alleen al in deze gemeenten, 35.000 woningen op de korte termijn (binnen nu en vijftien) jaar geconfronteerd zullen worden met funderingsproblemen.  Dit geeft een eerste indicatie van de omvang van het probleem.

De inschatting dat 400.000 woningen is een optelsom van de het aantal woningen op houten palen dat een riscio loopt en het aantal woningen op staal dat naar verwachting problemen kan krijgen.

Aantal risico-woningen op houten palen

Houten paalfunderingen werden vooral gebruikt in de bouwperiode tot 1970. In Nederland stammen er circa 750.000 woningen uit deze periode. Houten paalfunderingen kunnen kwetsbaar zijn, vooral in minder draagkrachtig bodemgebied. Een derde heeft of krijgt mogelijk een funderingsprobleem. Het gaat dan vooral om woningen in  veen- en kleigebied. Dat aantal kan oplopen als maatregelen uitblijven.

Het KCAF ontwikkelde een viewer waar op postcode niveau te zien is welke gebieden potentieel risico lopen op problemen met de houten paalfundering.

Risicokaart Nederland

Aantal risico-woningen op staal

Naar inschatting staan er in kleigebieden ongeveer 300.000 woningen met een fundering op staal. Een deel van deze woningen (ver)zakt langzaam, soms meer dan 1 cm per jaar.
Bij mogelijk 150.000 van deze woningen wordt daarom funderingsherstel voorzien.

Potentiële totale kostenpost 

Funderingsproblemen kunnen leiden tot zeer kostbare herstelopgaves. In een rapport van onafhankelijk onderzoeksinstituut Deltares uit 2012, opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, stelt men letterlijk:

“Het in theorie maximaal bereikbare schadebedrag bedraagt circa 40 miljard euro. Dit schadebedrag omvat alle typen funderingsschade door grondwateronderlast, niet alleen paalrot. 
Hierbij is uitgegaan van een schadebedrag van gemiddeld 56.000 euro (…).”

De kosten voor funderingsherstel komen veelal voor rekening van de woningeigenaar.