F3O Congres 20162022-10-19T19:06:33+01:00

F3O congres bestaande funderingen

Datum: 28 januari 2016
Locatie: De Oude Veilinghal Aalsmeer

Het is dit jaar de 11e keer dat er een congres over bestaande funderingen wordt georganiseerd.
Het bestuur is weer in staat geweest om een interessant en afwisselend programma te maken.

Hieronder de presentaties die zijn gegeven tijdens het congres

F30 bestuur

Peter den Nijs (voorzitter F3O)

Bestuur F3O: Welkom, het bestuur, nieuwe ontwikkelingen binnen F3O door dagvoorzitter.

Ontwikkeling van conserveringsmethode houten paalfunderingen

René Klaassen (SHR):

Het proces van bacteriële houtaantasting is een van de bedreigingen waardoor de stabiliteit van een houten paalfundering wordt aangetast.
Over het proces van deze vorm van houtaantasting is inmiddels zoveel bekend dat onderzoek gestart is om op een simpele en
kosten efficiënte manier deze vorm van houtdegradatie te stoppen of te vertragen.
De resultaten van de eerste fase worden half 2016 verwacht.

Experimenten met beïnvloeding van grondwaterniveaus in stedelijke gebieden

Wim Vijfwinkel

Tegelijkertijd met het vervangen van de rioleringen in de Dordtse wijk, het land van Valk, zijn drainage- en infiltratiesystemen aangebracht om het grondwater boven de houten fundering te houden. Ondanks bijstelling van de systemen bleek het grondwaterniveau bij een aantal woonblokken regelmatig te laag te zijn. Dit was aanleiding voor een aantal bewoners om een nieuw grondwaterinfiltratiesysteem aan te leggen en het grondwater te monitoren.
Het 
systeem werkt nu naar behoren. De TUd student Maikel Votel heeft als afstudeerproject het grondwaterinfiltratiesysteem nader onderzocht.

Geen presentatie beschikbaar

Stand van zaken NEN 8707 Beoordeling Bestaande Geotechnische Constructies

Adriaan van Seters (NEN)

Sinds 2012 wordt gewerkt aan de totstandkoming van NEN8707, waarbij gebruik is gemaakt van de richtlijnen van F3O. Deze norm sluit aan op de reeds bestaande normen voor bouwconstructies NEN8700 en NEN8701, waarin met name de veiligheidsaspecten en de belastingen zijn behandeld. NEN8707 gaat specifiek in op de geotechniek.
Naast funderingen op staal en op palen betreft dit o.a. damwanden, verankeringen en ophogingen/taluds.
De ontwerpnorm is inmiddels in een vergevorderd stadium en de planning is om de norm in 2016 te publiceren.

Mitigerende maatregelen bij funderingsherstel van gemeenschappelijke bouwmuren

Bouwe Olij (Strackee Bouwadvies)

Funderingsherstel van individuele panden binnen een bouweenheid kan leiden tot nadelige gevolgen voor de belendingen. De optimale situatie dat bouweenheden altijd integraal hersteld worden, is veelal niet mogelijk. De methode met mitigerende maatregelen maakt het veelal mogelijk om toch individuele panden te voorzien van een nieuwe fundering zonder dat de restlevensduur van de belendingen wordt verkort. De werkwijze is gebaseerd op de methode “bepalen van de funderingshersteleenheid” zoals opgenomen in het CURNET/SBR handboek Funderingsherstel.

Kerktoren van Hegebeintum gered door nieuwe fundering

Peter van der Meer (Wassenaar Ingenieurs)

De toren van de kerk op de hoogste terp in Friesland is reeds jaren onderhevig aan toenemende verzakking. In de presentatie wordt dieper ingegaan op de oorzaak van deze verzakking en uitleg gegeven over de maatregelen die zijn getroffen om deze verzakking voorgoed tot staan te brengen door een nieuwe fundering aan te brengen.

Kwaliteitswaarboring via de Beoordelingsgrondslag 007 Bepaling microbiologische houtaantasting

Peter de Graauw (SKH)

In 2015 is deze Beoordelingsgrondslag als SKH publicatie 007 uitgebracht. Een deel ervan is direct van toepassing op het werkveld van houten paalfunderingen. Aangegeven is hoe op een herhaalbare wijze gegevens uit hout verzameld kunnen worden en hoe deze gegevens objectief kunnen worden geïnterpreteerd.
Op basis van deze publicatie wordt gecertificeerd en wordt de kwaliteit van houtonderzoek dat bij funderingsonderzoek een grote rol speelt, bewaakt.

Due Diligence onderzoek Funderingen van bestaand vastgoed

Ariën Heddes (FUGRO)

Bij grotere, veelal internationale, vastgoed transacties is het voor de investeringsbeslissing van groot belang de risico’s van het vastgoed vooraf goed in kaart te brengen.
Vanwege de bekende funderingsproblematiek in Nederland voert Fugro regelmatig onderzoek uit om de risico’s hiervan te kwalificeren.

Geen presentatie beschikbaar

KCAF Programma 2016 e.v.

Ferry van der Kwaak (KCAF)

Aan de orde komen enkele belangrijke thema’s en activiteiten waaraan het KCAF vanaf 2016 (verder) werkt.
Ondermeer het landelijk funderingsfonds voor gedupeerden dat, naar verwachting, in de loop van 2016 operationeel wordt.
Daaraan gekoppeld dienen er nadere zaken geregeld te worden qua kwaliteitsborging van onderzoek, proces, planvorming en uitvoering.

Integrale wijkaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier te Rotterdam

Ruud van Workum (projectleider Goed gefundeerd)

Het pilot project ‘goed gefundeerd!’ wil een voorbeeldplan van aanpak te zijn.
Dit wil zeggen werken aan de oplossing van de finacieringsproblematiek, een bloksgewijze aanpak, het voorkomen of uitstellen van funderingsproblemen en een antwoord op de vraag hoe je de staat van de fundering het best kunt monitoren als de staat ervan niet goed, niet fout, maar er tussen in is.
Opdrachtgevers voor de pilot zijn het KCAF, de Bewoners Initiatiefgroep Kleiwegkwartier (BIK), de gemeente Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De eigenaren in de buurt zijn wakker geschrokken nadat een appartementencomplex om veiligheidsredenen ontruimd moest worden vanwege funderingsproblemen.  Men wil weten hoe het zit. Niks doen is geen optie!