F3O Congres 20172022-10-19T19:06:42+01:00

F3O congres bestaande funderingen

Datum: 18 januari 2017
Locatie: Fort Vechten Bunnik

Het is dit jaar de 12e keer dat er een congres over bestaande funderingen wordt georganiseerd.
Ook dit jaar is het weer geluk om programma te maken waarin technische, actuele, historische rondom het thema worden belicht.

Hieronder de presentaties die zijn gegeven tijdens het congres

Fundering-onderzoek nieuws

Maarten Profittlich, secretaris F3O

Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op het werkveld, waaronder de derde druk van de richtlijn (wat zijn de veranderingen), de stand van zaken over de NEN 8707, welke grote projecten zijn uitgevoerd, kwaliteitshandhaving en bij dit alles de rol van F3O.
Verder zal een toelichting gegeven worden op de locaties en natuurlijk met aandacht voor de fundering.

Paalworm in zoutwaterconstructies

Peter Paalvast, Ecoconsult

In zee- en brakwater kan de paalworm een grote bedreiging voor houten constructies vormen.
Dit geldt vooral voor oeverbescherming en paalconstructies (remmingswerken, afmeerpalen, funderingen).
Deze komen voor in zee maar ook stroomopwaarts in de rivieren.
Waar komt de paalworm eigenlijk vandaan en hoe en waarom wordt hout aangetast.
Wat is de groeisnelheid, hoe verloopt de infestatie en wat zijn de risico’s dat dit alles met zich meebrengt voor houtconstructies.
Door de klimaatsverandering verandert de waterafvoer in rivieren en dat kan in bepaalde gevallen een verzilting stroomopwaarts tot gevolg hebben.
Met de verzilting kan de paalworm meeliften en worden de risico’s op schade aan houten constructies stroomopwaarts vergroot.

KCAF Programma 2017 e.v.

Dick de Jong, KCAF

Aan de orde komen enkele belangrijke thema’s en activiteiten waaraan het KCAF werkt.
Ondermeer het landelijk funderingsfonds voor gedupeerden, erkenningsregeling funderingsproblematiek, cursussen en onderzoek.

30 jaar Amsterdamse ervaring met funderingsherstel en -verbetering en de invloed op de omgeving

Frans Sas, voorheen werkzaam bij en voor stadsdeel Amsterdam Zuid

In Amsterdam zijn er allerlei soorten verbeteringen en herstel aan funderingen uitgevoerd.
Funderingsproblemen kunnen plaatselijk voorkomen, maar ook structureel binnen een pand of bouweenheid.
Het toekomstige zettingsgedrag van de naastliggende panden met een matige kwaliteit fundering hoeft daarbij geen belemmering te zijn (met voorbeelden).

Onderkelderen in binnenstedelijk gebied

Joost Teixeira de Mattos van Strackee en Wim van Looijengoed van MBS

Indien uit funderingsonderzoek blijkt dat herstel noodzakelijk is, kan gekozen worden om dit te combineren met de toevoeging van een extra bouwlaag in de vorm van een kelder.  De waardevermeerdering van panden in gebieden met hoge vierkante meterprijzen maakt dit veelal een interessante afweging voor eigenaren.
Het maken van kelders in een omgeving met kwetsbare funderingen vraagt bijzondere aandacht.  Gedegen vooronderzoek naar de projectlocatie is bij de kelderbouw cruciaal.
In deze presentatie wordt aan de hand van een project toegelicht welke vooronderzoeken hebben plaatsgevonden om tot het kelderontwerp
te komen. Ook wordt ingegaan op de gekozen bouwmethodiek.

Archeologische belang van terpen en wierden: de schuivende Kerktoren van Hegebeintum

Jos Stöver, RCE

Vanwege funderingsherstel waarbij de toren met behulp van palen op de pleistocene ondergrond is gezet, is bodemonderzoek gedaan door middel van grondboringen. Wat is ervan geleerd en wie waren erbij betrokken.

Ervaringen met het toetsen van bestaande funderingen op aardbevingsbelasting

Ad Verweij, Arcadis

De laatste jaren wordt er intensief onderzoek gedaan naar de impact van de aardbevingen op bestaande woningen en Arcadis is al sinds 2013 betrokken
bij deze gasbevingsproblematiek in Groningen. Om de effecten in kaart te brengen is samenwerking tussen verschillende vakdisciplines vereist.
Vanuit onder andere assetmanagement, projectmanagement, constructies en geotechniek wordt dit probleem aangevlogen.
In deze lezing komen specifiek de aspecten van het toetsen van bestaande funderingen aan de praktijkrichtlijn NPR 9998 aan bod.”