Jaarcongres KCAF 20172022-10-19T19:14:52+01:00

Lustrumcongres 5 jaar KCAF
Conclusie: veel bereikt, nog veel meer te doen

Onder grote belangstelling vierde het KCAF donderdag jl. haar vijfde verjaardag met het  lustrumcongres  in de Grote Kerk te Schiedam.

Hieronder een samenvatting van de dag.

Introductie Alexander van Steenderen

Wethouder Alexander van Steenderen verwelkomde het KCAF en de deelnemers namens de gemeente “We zouden eigenlijk liever niet de een logische gastheer zijn, maar helaas moet en is Schiedam ook met deze problematiek aan de slag.”

Een terugblik

Het lustrumcongres droeg de titel: 5 jaar KCAF, verleden – heden – toekomst. In het ochtendprogramma werd stil gestaan bij de resultaten die het KCAF in het verleden boekte. Dick de Jong, directeur KCAF, liep langs diverse projecten waarvoor het KCAF zich de afgelopen jaren hard heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de monitoringspilot Code Oranje, de landelijke funderingsviewer en de geleverde ondersteuning bij verscheidene gemeenten. Voormalig voorzitter (Jeroen Olthof) en huidig voorzitter (Peter Boelhouwer) gaven in een dubbelinterview aan hoe zij de ontwikkelingen van het KCAF in de afgelopen vijf jaar vanuit hun rol hebben ervaren. De beide voorzitters benadrukten de groei die het KCAF de eerste vijf jaren heeft doorgemaakt: “Waar het eerder enkel ging om problematiek van houten palen in het westen van Nederland, is het KCAF inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde professionele kennispartner. Niet alleen op het gebied van funderingsproblematiek, maar ook op aangrenzende terreinen als bodemdaling en delfstofwinning.”, aldus Peter Boelhouwer.

De betaalbaarheid van Funderingsherstel

Het KCAF werkt al enige tijd samen met de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Philip Stiekel, bestuurslid van het FDF lichtte toe hoe het fonds kan helpen bij het versnellen van de herstelopgave. Funderingsherstel dient namelijk altijd per bouweenheid plaats te vinden, maar het komt vaak voor dat niet iedereen in het bouwblok financieel draagkrachtig genoeg is. Hier kan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel uitkomst bieden. Het Rijk heeft 20 miljoen in het fonds gestort, aanvullend is geld geleend bij een Europese bank. Het risico bij leningen wanneer de waarde van het (onder)pand niet meer in verhouding is tot de hypotheek wordt binnen het fonds opgevangen door de betrokken hypotheekbank. De inzet van gemeenten is nodig om het risico af te vangen dat ontstaat wanneer het inkomen niet in verhouding is met de hypotheek. De eerste gemeenten die deelnemen aan het fonds zijn Zaanstad en Rotterdam. Inmiddels is Gouda toegetreden en zijn enkele gemeentes aan het voorbereiden c.q. overwegen. Philip nodigt de overige aanwezige gemeenten uit om ook na te denken over deelname. “Op deze manier kan één van de grootste struikelblokken, de financiering, voor veel probleemeigenaren weggenomen worden.”, zo stelt hij.

Preventiemaatregelen met René Klaasen

René Klaasen, werkzaam bij Stichting Hout Research SHR, gaf een toelichting op een ander belangrijk terrein van de funderingsproblematiek: preventie van verdere aantasting van (grenen) houten funderingspalen door bacteriën. René Klaassen leidde het onderzoek naar het conserveren van grenen houten palen, met als doel om de bacteriële aantasting van funderingspalen onder water af te remmen of zelfs te stoppen. “Wanneer we niets doen, gaat dit in Nederland miljarden kosten, nu zijn een heleboel palen nog te redden” geeft hij aan. Uit dit labonderzoek bleek dat suikerwater slijmvorming veroorzaakt waardoor de bacteriën zich niet meer kunnen verplaatsen in de paal en uiteindelijk sterven. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bezien óf en hoe het suikerwater ingezet kan worden tegen aantasting van palen onder water. Overleg vindt plaats met partijen die een pand beschikbaar stellen waar de theorie in praktijk getoetst kan worden.
Voor de kosten van dit praktijkonderzoek zijn nog aanvullende fondsen nodig.

Middagprogramma

In het middagdeel van het congres konden de deelnemers zich op twee wijzen verder later informeren: gemeente Schiedam verzorgde een veldexcursie in Schiedam Oost, waar funderingsschade en – herstel in diverse stadia zichtbaar is. Daarnaast werd de gelegenheid geboden om documentaires over bodemdaling en funderingsproblematiek te bekijken. Onder de documentaires waren onder andere de voorlichtingsfilm van gemeente Zaanstad “Laat je huis niet zakken” en de documentaire “Het Zinkende Land” van Manfred van Eijk.

Vooruitblik door KCAF bestuur

Tenslotte werd met het volledige dagelijks bestuur en directeur KCAF vooruitgeblikt op de toekomst van funderingsproblematiek en de rol van het KCAF hierin. De conclusie van dit forum werd als volgt geformuleerd: “Op het gebied van zichtbaar maken van de problematiek hebben we enorme stappen gezet in de aanpak. In de preventie ervan kunnen we met elkaar nog veel bereiken. Innovatie is daarbij een sleutelwoord.”
Presentatie Dick de Jong
Presentatie Philip Stiekel
Presentatie René Klaassen