Cursus Aanpak Funderingsproblematiek2021-09-08T20:26:52+01:00

Van onderzoek naar herstel van houten paalfunderingen en funderingen op staal

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben  een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden.

Grondwaterstanddaling, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen voor soms ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij waterstandsdalingen en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerkconstructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert.

De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. De cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente.

Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen.

Praktijkmiddagen

Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

Je leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn

Programmareeks

Deze cursus bestaat uit 4 modules. Je kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:

Bedoeld voor

(Aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren

Inschrijven

Inschrijven

Programma

Hoofdmodule   A.   Introductie Funderingsproblematiek

Module A1. Achtergronden Funderingsproblematiek – 9 november 2021
Locatie: SHR Hout Research, Wageningen

 • Geschiedenis /typologie/faalfactoren
  D. de Jong, KCAF 
 • Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket
  D. de Jong, KCAF
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
  F. van der Kwaak, zelfstandig sr adviseur Schade-expertise
 • Funderingen op staal-faalfactoren
  F. van Lier, BVL Bouwadvies
 • Aantasting houten palen
  R. Klaassen, SHR Hout Research
 • Rondleiding hout laboratorium

Module A2. Droogteklimaatrisico’s en rol van partijen – 16 november 2021
Locatie:  Vollenhoven Overijssel, kantoor Wetland wonen

 • Invloed bodem(daling) op funderingen
  G. Erkens, Deltares
 • Invloed klimaat en droogte
  A. Koekoek, Climate Adaption Services (CAS)
 • Verantwoordelijkheden, juridische aspecten
  W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer
 • Overzicht Aanpak Overheden
  D. de Jong, KCAF
 • Rol en taken corporaties
  E. Heida, Woningcorporaties Elkien en M. Timmerman, Wetland Wonen
 • Rol en taken waterschappen i.r.t. funderingen
  D. Kern, Staf Deltacommissaris e.a.
 • Toelichting project Binnenlanden-west – Wetland wonen/KCAF

Hoofdmodule   B.   Funderingsonderzoek                       

Module B1. Funderingsonderzoek – bovengronds – 2 december 2021
Locatie: Fugro Leidschendam

 • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
  B. van der Kwaak, Hanselman
 • Bouwopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
  M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
 • Houtaantasting en monsteranalyse
  R. Klaassen, SHR, KCAF PFO
 • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
  B. van der Kwaak, Hanselman
 • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  D. Zandbergen, Gemeente Rotterdam
 • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
  B. den Doelder, Gemeente Rotterdam
 • Film inspectie (Fugro/BVL)

Module B2.  Funderingsonderzoek – ondergronds en berekeningen – 9 december 2021
Locatie: Rotterdam  gemeente (in de buurt van graaflocatie n.t.b.)

 • Constructieve paalberekeningen
  E. de Wit, adviseur/inspecteur Gemeente Schiedam, e.a.
 • Toetsingscriteria
  M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
 • Casus Rotterdam (houten palen)
  B. Hebink, Fugro i.s.m. Woonstad     
 • Casus Rivierenland (op staal)
  A. de Prouw en F. van Lier, BVL Bouwadvies     
 • Locatie bezoek project 1 te Rotterdam (n.t.b.)
 • Locatie bezoek project 2 te Rotterdam (n.t.b.)

Hoofdmodule   C.   Aanpak lokaal – governance, beleid    

Module C1.  Aanpak bebouwd gebied – 13 januari 2022
Locatie: Schiedam stadskantoor

 • Beleidsinstrumenten lokaal – de praktijk
  D. de Jong, KCAF
 • FunderMaps NL en lokaal
  D. Zandbergen, KCAF
 • Actief grondwaterbeheer stedelijk gebied
  J. Ponten, Waternet                  
 • Vervangende nieuwbouw een optie/dilemma
  M.J. Oosting, Fijn Wonen
 • Praktijkmiddag Rotterdam en Schiedam
  Inleidingen vooraf van Maaike Slingerland (Rotterdam) en Eelco Schippers (Schiedam)

Module C2.  Aanpak landelijk gebied – 20 januari 2022
Locatie: gemeente Weststellingwerf

 • Bodem/water problematiek landelijk gebied
  M. Bootsma en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân                
 • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân
  W. Visser, KCAF en A. Hartman en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân 
 • Problematiek kleigebieden
  H. van Meerten, Deltares   
 • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân

Hoofdmodule   D.   Uitvoeringsaspecten – aan de slag     

Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau – 1 februari 2022
Locatie: Gouda gemeentehuis

 • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
  D. de Jong, KCAF    
 • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
  M. Born, KCAF  
 • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
  F. van Lier, BVL Bouwadvies
 • Inleiding aanpak Gouda – Stevige Stad (binnenstad)
  L. Jacobs, Gemeente Gouda
 • Excursie Gouda

Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten – 8 februari 2022
Locatie: TU Delft – Bouwcampus

 • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
  J. Estié, dir. NVAF   
 • Bodemverbetering bij funderen op staal
  A. Knufman en R. Melis, Uretek   
 • Tafelmethode/VDM constructie
  F. van Dijk, dr. Van Dijk Maasland
 • Schroefinjectiepalen
  M. Poppeliers, Brefu
 • Verplaatsingen – aardbevingsbestendig herstel
  T. Bresser, dir. Fa. Bresser
 • Rondleiding Stevinlab TU Delft
Cursusleider(s): Dhr. Ir. D.A. de Jong (KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek), Dhr. F.P.W. van der Kwaak (Hanselman Expertises BV)
Cursusdata: Start 9 november 2021
Dagindeling: dagcursus
Locatie: divers
Verschillende lokaties in het land worden bezocht (incl. excursies)
Prijs: € 2.500,00 excl. btw
Prijs is inclusief alle materialen en catering
Studiepunten: 10 (PDH’s Geotechniek)
10 (PDH’s Bouw- en Waterbouwkunde)
3 (Kenniseenheden Constructeursregister)
10 (Studie-uren NVM Wonen)
6 (PE-punten NIVRE)
In samenwerking met: Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)