Erkenningsregeling herstelbedrijven2022-10-19T19:13:56+01:00

KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.


De Erkenningsregeling

Teneinde deze doelstelling te kunnen bereiken heeft KCAF er belang bij dat funderingsherstelbedrijven deskundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak. De integriteit en deskundigheid van erkende funderingsherstelbedrijven leidt tot vertrouwen bij alle betrokken partijen, in het bijzonder de eigenaar van de onroerende zaak dat behept is met een funderingsgebrek, alsmede voor eventueel betrokken financiers of subsidieverstrekkers. Aldus zijn erkende funderingsherstelbedrijven dienstig aan het doel: het aanpakken en oplossen van funderingsproblemen.

In de Erkenningsregeling van KCAF worden voorwaarden gesteld aan erkende funderingsherstelbedrijven waardoor de betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van het te leveren funderingsherstelwerk in zekere mate wordt geborgd.


Algemene bepalingen

De Erkenningsregeling gaat uit van een minimale verslaglegging en administratie door de erkende funderingsherstelbedrijven en beoogt een maximale toegankelijkheid en transparantie in de regeling en de besluiten die daaruit voortvloeien.

Zo vloeit voor erkende funderingsherstelbedrijven uit deelname aan de Erkenningsregeling voort:

  1. dat zij te allen tijde voorgaande aan de uitvoering hun opdracht jegens de opdrachtgever schriftelijk vastleggen
  2. dat zij op hun opdracht van toepassing verklaren de UAV 2012 of de AVA 2013
  3. dat zij hun werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de hierna te noemen ISO- en VCA-normen
  4. dat zij hun werkzaamheden deskundig en deugdelijk uitvoeren
  5. dat zij voor de uit te voeren werkzaamheden deugdelijk verzekerd zijn, waaronder wordt verstaan dat er minimaal een bedrijfsaansprakelijksverzekering (AVB-polis), een doorlopende CAR-verzekering (die genoegzaam dekking biedt tegen uitvoeringsfouten) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (die genoegzaam dekking biedt tegen ontwerp- en constructiefouten) zijn afgesloten.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling van het KCAF moet het erkende funderingsherstelbedrijf voldoen aan (1) de hierna te noemen ervaringseisen en (2) de hierna te noemen administratieve eisen.

Ervaringseisen

Het funderingsherstelbedrijf dient te beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring. Dit dient aan de hand van tenminste vijf (5) referentiewerken en een kort CV aan KCAF te worden aangetoond.

Ontbreekt de gestelde minimale relevante werkervaring, dan kan door KCAF besloten worden het betrokken funderingsherstelbedrijf voorlopig te erkennen, waarbij het betreffende funderingsherstelbedrijf gedurende maximaal twee kalanderjaren na datum van de registratie van de voorlopige erkenning alsnog dient aan te tonen aan de voornoemde eisen van minimale relevante werkervaring te voldoen.

Administratieve eisen

Het funderingsherstelbedrijf dient te voldoen – en gedurende de registratie steeds te blijven voldoen – aan tenminste de volgende administratieve eisen:

  • het funderingsherstelbedrijf is genoegzaam verzekerd zoals hiervoor aangegeven onder 5 van de Algemene Bepalingen; een afschrift van de meest recente verzekeringsbewijzen zal eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toegezonden worden.
  • het funderingsherstelbedrijf voert steeds een deugdelijke administratie.
  • het funderingsbureau beschikt over de meest recente VCA-certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden.
  • het funderingsbureau beschikt over geldige ISO 9001:2008 certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden.
  • het funderingsbureau beschikt over geldige ISO 14001:2004 certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden.


Specifieke voorwaarden Erkenningsregeling

Naast de algemene voorwaarden zoals hiervoor beschreven gelden specifieke voorwaarden die in de loop der tijd kunnen worden aangepast en aangevuld. Vooralsnog gaat het enkel nog om specifieke voorwaarden op het gebied van educatie.

Het erkende funderingsherstelbedrijf verplicht zich jaarlijks deel te nemen aan minimaal één (1) periodieke educatiebijeenkomst. Dergelijke bijeenkomsten worden door KCAF en door de Stichting F3O georganiseerd met als doel het funderingsherstelbedrijf te informeren over de laatste stand van techniek rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Om erkend te blijven dienen jaarlijks tenminste acht uur (gelijk aan twee keer een dagdeel) aan periodieke educatie te worden gevolgd.


Erkenningsprocedure

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen zich door middel van het Aanmeldingsformulier aanmelden met het verzoek te worden vastgelegd in het Erkenningsregister.
Dit register zal vanaf 1 mei 2017 op de website van KCAF worden gepubliceerd zodat het voor iedereen inzichtelijk is.

Aanmelding geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier, waarbij door middel van een CV de algemene werkervaring wordt aangetoond en in een separaat schrijven tenminste vijf (5) referentieprojecten worden beschreven, welke referentieprojecten gepaard gaan met een tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever. Tevens wordt een kopie van verzekeringsbewijzen van de onder de Algemene Bepalingen genoemde verzekeringen overgelegd alsmede de overige administratieve bescheiden.

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek zal door KCAF worden beslist of het betreffende funderingsherstelbedrijf voor vastlegging in het Erkenningsregister in aanmerking komt.

Aanmeldformulier


Kosten Erkenningsregister

Om de Erkenningsregeling in stand te houden maakt het KCAF kosten. Deze worden zoveel als mogelijk gedekt door van de deelnemende partijen een jaarlijkse lidmaatschap vergoeding te vragen.


Klachtenregeling

De erkende funderingsherstelbedrijven zijn verplicht aangesloten bij de Klachtenregeling van het KCAF.

Op de website van de KCAF vindt u de Klachtenregeling en u vindt daar informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Een klachtenprocedure eindigt in een uitspraak van de klachtencommissie. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, leidt dit tot een waarschuwing aan het adres van het erkende funderingsherstelbedrijf, waarvan aantekening wordt gemaakt in het Erkenningsregister en waarbij de kosten van de klachtbehandeling aan de het funderingsonderzoeksbureau zullen worden doorberekend.