Erkenningsregeling onderzoeksbedrijven2024-01-26T18:23:56+01:00

KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.


De Erkenningsregeling

Teneinde deze doelstelling te kunnen bereiken heeft KCAF er belang bij dat funderingsonderzoeksbureaus deskundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak. Een deskundig en juist funderingsrapport is van grote waarde voor alle betrokken partijen, in het bijzonder de eigenaar van de betrokken onroerende zaak, zijn financier en de betrokken gemeente waarbinnen de betrokken onroerende zaak ligt. Een goed en deugdelijk funderingsonderzoeksrapport vormt de basis voor het aanpakken en oplossen van een eventueel geconstateerd funderingsprobleem.

In de Erkenningsregeling van KCAF worden een aantal voorwaarden gesteld aan erkende funderingsonderzoeksbureaus waardoor de betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van deze dienstverlening in zekere mate wordt geborgd.


Algemene bepalingen

De Erkenningsregeling gaat uit van een minimale verslaglegging en administratie voor de erkende funderingsonderzoeksbureaus en beoogt een maximale toegankelijkheid en transparantie in de regeling en de besluiten die daaruit voortvloeien.

Zo vloeit voor erkende funderingsonderzoeksbureaus uit deelname aan de Erkenningsregeling voort:

  1. dat zij te allen tijde hun opdracht voorafgaand aan het uitvoeren van de opdracht schriftelijk vastleggen;
  2. dat zij hun werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de meest recente KCAF-onderzoeksrichtlijn;
  3. dat zij hun werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van de hierna te noemen ISO- en VCA-normen;
  4. dat zij hun werkzaamheden naar de huidige stand van techniek en de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren.
  5. dat zij voldoende verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid en beschikken over een doorlopende CAR-verzekering.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling van het KCAF moet het erkende funderingsonderzoeksbureau voldoen aan (1) de hierna te noemen ervaringseisen en (2) de hierna te noemen administratieve eisen.

Ervaringseisen

Het funderingsonderzoeksbureau dient te beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring. Dit kan aan de hand van een kort CV worden aangetoond. Tevens dient het funderingsonderzoeksbureau tenminste vijf (5) funderingsonderzoeksrapporten te hebben afgegeven, die allen voldoen aan de eisen zoals hiervoor onder 2 van de algemene bepalingen gesteld.

Ontbreekt de gestelde minimale relevante werkervaring, dan kan door KCAF besloten worden het betrokken funderingsonderzoeksbureau voorlopig te erkennen, waarbij het betreffende funderingsonderzoeksbureau gedurende maximaal twee (2) kalenderjaren na de datum van de registratie van de voorlopige erkenning alsnog dient aan te tonen aan de voornoemde eisen van minimale relevante werkervaring te voldoen.

Administratieve eisen

Het funderingsonderzoeksbureau dient te voldoen – en gedurende de registratie steeds te blijven voldoen – aan tenminste de volgende administratieve eisen:

  • het funderingsonderzoeksbureau is genoegzaam verzekerd; een afschrift van de meest recente verzekeringsbewijzen zal eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toegezonden worden.
  • het funderingsonderzoeksbureau voert steeds een deugdelijke administratie.
  • het funderingsbureau beschikt over de meest recente VCA-certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden;
  • het funderingsbureau beschikt over geldige ISO 9001:2008 certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden;
  • het funderingsbureau beschikt over geldige ISO 14001:2004 certificering en zal het bewijs daartoe eigener beweging dan wel op verzoek van KCAF jaarlijks aan KCAF toezenden;


Specifieke voorwaarden Erkenningsregeling

Naast de algemene voorwaarden zoals hiervoor beschreven gelden specifieke voorwaarden die in de loop der tijd kunnen worden aangepast en aangevuld. Het gaat op dit moment om een specifieke voorwaarde op het gebied van educatie.

Het erkende funderingsonderzoeksbureau verplicht zich jaarlijks deel te nemen aan minimaal 1 (één) periodieke educatiebijeenkomsten. Dergelijke bijeenkomsten worden onder meer door KCAF georganiseerd met als doel het funderingsonderzoeksbureau te informeren over de laatste stand van de techniek rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Om erkend te blijven dienen jaarlijks tenminste acht uur (gelijk aan twee keer een dagdeel) aan periodieke educatie te worden gevolgd.


Erkenningsprocedure

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen zich door middel van het Aanmeldingsformulier aanmelden met het verzoek te worden vastgelegd in het Erkenningsregister.
Dit register zal vanaf 1 mei 2017 op de website van KCAF worden gepubliceerd zodat het voor iedereen inzichtelijk is.

Aanmelding geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier, waarbij door middel van een CV de relevante werkervaring wordt aangetoond en waarbij in een begeleidend schrijven vijf  referentieprojecten worden beschreven waarbij gevoegd worden de in die projecten afgegeven funderingsonderzoeksrapporten alsmede de overige administratieve bescheiden.

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek zal door KCAF worden beslist of het betreffende funderingsonderzoeksbureau voor vastlegging in het Erkenningsregister in aanmerking komt.

Aanmeldformulier


Kosten Erkenningsregister

Om de Erkenningsregeling in stand te houden moet KCAF kosten maken, welke kosten zo veel als mogelijk worden gedekt door van de aanvrager en van de erkende funderingsonderzoeksbureaus een (jaarlijkse vergoeding) te vragen. Deze vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur van KCAF vastgesteld.


Klachtenregeling

De erkende funderingsonderzoeksbureaus zijn verplicht aangesloten bij de Klachtenregeling van het KCAF.

Op de website van de KCAF vindt u de Klachtenregeling en u vindt daar informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Een klachtenprocedure eindigt in een uitspraak van de klachtencommissie. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, leidt dit tot een waarschuwing aan het adres van de erkende funderingsonderzoeksbureau, waarvan aantekening wordt gemaakt in het Erkenningsregister en waarbij de kosten van de klachtbehandeling aan de het funderingsonderzoeksbureau zullen worden doorberekend.