Erkenningsregeling procesbegeleiders2022-10-19T19:10:05+01:00

KCAF

Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is een stichting met als doelstelling het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen. KCAF fungeert als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Deze doelstelling willen we samen met vakmensen en eigen medewerkers bereiken. Zo wordt gewerkt aan de aanpak van funderingsproblemen.


De Erkenningsregeling

Teneinde deze doelstelling te kunnen bereiken heeft KCAF er belang bij dat procesbegeleiders c.q. bureaus voor procesbegeleiders deskundig en integer zijn in de uitoefening van hun taak. Voor subsidieverstrekkers en financiers geeft dit de mogelijkheid om voorwaarden van procesbegeleiding bij subsidieverstrekking en / of financiering op te nemen, hetgeen op zijn beurt weer dienstig is aan het doel: het aanpakken en oplossen van funderingsproblemen.

In de Erkenningsregeling van KCAF worden een aantal voorwaarden gesteld aan erkende procesbegeleiders en bureaus voor procesbegeleiders waardoor de betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de dienstverlening in zekere mate wordt geborgd.


Algemene bepalingen

De Erkenningsregeling gaat uit van een minimale verslaglegging en administratie voor de erkende procesbegeleiders en erkende bureaus voor procesbegeleiders en beoogt een maximale toegankelijkheid en transparantie in de regeling en de besluiten die daaruit voortvloeien.

Zo vloeit voor erkende procesbegeleiders en erkende bureaus voor procesbegeleiders uit deelname aan de Erkenningsregeling voort:

  1. dat zij te allen tijde hun opdracht schriftelijk vastleggen.
  2. dat zij aan de uitvoering van de opdracht de Gedragsregeling ten grondslag leggen.
  3. dat zij hun opdracht met kennis van de huidige stand van techniek en goed en deugdelijk uitvoeren.

Om in aanmerking te komen voor de Erkenningsregeling van het KCAF moet de erkende procesbegeleider of het bureau voor procesbegeleiders beschikken over minimaal drie jaar relevante werkervaring. Dit kan aan de hand van een kort CV worden aangetoond.

Ontbreekt de gestelde minimale relevante werkervaring, dan kan door KCAF besloten worden de betrokken procesbegeleider of bureau van procesbegeleiders voorlopig te erkennen, waarbij door verloop van maximaal twee jaren de erkenning definitief wordt.


Specifieke voorwaarden Erkenningsregeling

Naast de algemene voorwaarden zoals hiervoor beschreven gelden specifieke voorwaarden die in de loop der tijd kunnen worden aangepast en aangevuld. Het gaat op dit moment om een specifieke voorwaarde op het gebied van educatie.

De erkende procesbegeleider of het erkende bureau voor procesbegeleiders verplicht zich jaarlijks deel te nemen aan minimaal 1 (één) periodieke educatiebijeenkomst. Dergelijke bijeenkomsten worden onder andere door KCAF georganiseerd met als doel de procesbegeleiders te informeren over de laatste stand van zaken rond de aanpak en preventie van funderingsproblemen.

Om erkend te blijven dienen jaarlijks tenminste acht uur (gelijk aan twee keer een dagdeel) aan periodieke educatie te worden gevolgd.


Erkenningsprocedure

Natuurlijke- en rechtspersonen kunnen zich door middel van het Aanmeldingsformulier aanmelden met het verzoek te worden vastgelegd in het Erkenningsregister.
Dit register zal vanaf 1 mei 2017 op de website van KCAF worden gepubliceerd zodat het voor iedereen inzichtelijk is.

Aanmelding geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier, waarbij door middel van een CV de relevante werkervaring wordt aangetoond en waarbij in een begeleidend schrijven drie referentieprojecten worden beschreven.

Binnen één maand na ontvangst van het verzoek zal door KCAF worden beslist of de betreffende procesbegeleider c.q. bureau van procesbegeleiders voor vastlegging in het Erkenningsregister in aanmerking komt.

Aanmeldformulier


Kosten Erkenningsregister

Om de Erkenningsregeling in stand te houden moet KCAF kosten maken, welke kosten zo veel als mogelijk worden gedekt door van de aanvrager en van de erkende procesbegeleiders en bureaus van procesbegeleiders een (jaarlijkse) vergoeding te vragen. Deze vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur van KCAF vastgesteld.


Klachtenregeling

De erkende procesbegeleiders althans erkende bureaus voor procesbegeleiders zijn verplicht aangesloten bij de Klachtenregeling van het KCAF.

Op de website van de KCAF vindt u de Klachtenregeling en u vindt daar informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend en hoe de klachtenprocedure verloopt.

Een klachtenprocedure eindigt in een uitspraak van de klachtencommissie. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, leidt dit tot een waarschuwing aan het adres van de erkende procesbegeleider of erkende bureau voor procesbegeleiders, waarvan aantekening wordt gemaakt in het Erkenningsregister en waarbij de kosten van de klachtbehandeling aan de erkende procesbegeleider of erkende bureau voor procesbegeleiders worden doorbelast.