Publicaties2022-07-12T18:50:49+01:00

Richtlijn Fundering onder gebouwen

(vervangt F3O Richtlijn Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe fundering) & F3O Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen)

Versie: 1.0
Datum: 1 augustus 2022

Download

F3O Richtlijn Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe fundering)

Versie: 1
Datum: 2014

Deze richtlijn vervalt per 1-1-2023.

Download

F3O Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen

Versie: 3
Datum: 2016

Deze richtlijn vervalt per 1-1-2023.

Download

Funderingsherstel & Energiebesparing

Versie: 1
Datum: juli 2018

Als eigenaar van een huis met funderingsproblemen bevindt u zich, misschien wel onverwacht, in een vervelende situatie. U moet aan de slag met de fundering en dat brengt veel gedoe met zich mee. U krijgt te maken met een flinke investering, een grote verbouwing en misschien wel geldproblemen. Kortom, u hebt veel aan uw hoofd. Toch ligt er ook een kans. Het is verstandig om óók over energiemaatregelen na te denken. Nu gaat het misschien om een extra kostenpost, maar op termijn levert dit wel wat op: een lagere energierekening, meer wooncomfort en een woning die klaar is voor de toekomst.

Met deze brochure helpt het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) u op weg en geeft u inzicht in de mogelijkheden om funderingsherstel met energiebesparing te combineren. Ook laten we een aantal voorbeelden zien van projecten waarbij eigenaren, behalve met de fundering, ook aan de slag zijn gegaan met het nemen van energie(besparende) maatregelen. Deze voorbeelden komen uit Rotterdam, Zaanstad, Bunschoten en Grou. Daarnaast besteden we aandacht aan de financiering en het proces. Tenslotte is in deze brochure een aantal waardevolle links naar websites opgenomen.

Download

Handboek funderingsherstel

Versie: 1
Datum: juli 2018
Artikelnummer SBR: 628.12
Publicatienummer CURNET: 242

In de komende decennia zal in Nederland bij minstens 200.000 woningen de fundering moeten worden hersteld. Reden is dat deze woningen op houten palen zijn gefundeerd, waarbij sprake is van matige tot ernstige aantasting als gevolg van droogstand en/of bacteriële aantasting en/of onvoldoende draagvermogen als gevolg van overmatige negatieve kleef. Daarnaast zullen naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 ondiep gefundeerde woningen (fundering op staal) in klei- en veengebieden moeten worden voorzien van een nieuwe fundering. Daarbij gaat het om een paalfundering of een grondverbetering (bodeminjectie).
Op het gebied van het herstel van funderingen is veel kennis en ervaring beschikbaar, maar het ontbrak aan een bundeling van die kennis en ervaring. CURNET heeft het initiatief genomen om, samen met SBR, een handboek te ontwikkelen om in deze leemte te voorzien. In dat initiatieftraject heeft ook Gemeentewerken Rotterdam een belangrijke rol gespeeld. Dit handboek sluit aan op beide genoemde richtlijnen voor beoordeling van de kwaliteit van houten paalfunderingen en ondiepe funderingen (funderingen op staal). De doelgroep bestaat uit opdrachtgevers en opdrachtnemers.

DOWNLOAD

5 jaar KCAF

Versie: 1
Datum: november 2017

In 2017 stelde het KCAF een boekje samen ter ere van het 5-jarige lustrum. Dit boekje geeft overzicht van alle behaalde resultaten in de jaren 2012 t/m 2017 en vervangt het jaarverslag over 2016 en 2017.

Download

Juridische handleiding voor problemen bij funderingsherstel

Versie: 3
Datum: juni 2016

Vanuit de themagroep juridische aspecten is een handleiding opgesteld. Aangezien dit een werkdocument is, zijn we nieuwsgierig naar eventuele opmerkingen, aanvullende of andere ervaringen. U kunt deze e-mailen naar: info@kcaf.nl Deze worden dan in een toekomstige redactie meegenomen.

Download

Grondwateraanvulling voor funderingbehoud

Versie: 1
Datum: november 2014

Deze brochure gaat over grondwateraanvulling om funderingsschade te voorkomen. Er worden verschillende goede voorbeelden hiervan uit de praktijk in de etalage gezet. Hopelijk vormen zij een inspiratie voor allen die met funderingsproblematiek te maken hebben en op zoek zijn naar mogelijke oplossingen.

download

Handleiding voor gemeenten

Versie: 1
Datum: november 2014

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een praktisch hulpmiddel ontwikkeld voor gemeenten die te maken krijgen met funderingsproblematiek. Onderzoek wijst uit dat in Nederland ca. 400.000 woningen risico lopen dat de houten paalfunderingen wordt aangetast. Niet elke gemeente kent (de omvang van) de lokale funderingsproblematiek. De aanpak van funderingsproblemen is belangrijk. Grootschalige funderingsproblemen hebben impact op de leefbaarheid in de buurt en de sociale problematiek. Dat zorgt ervoor dat gemeenten vaak toch aan zet zijn. Ook vanuit hun zorgplicht voor (onder andere) de openbare ruimte.

Deze handreiking helpt gemeenten waar het risico van funderingsproblematiek speelt. De focus ligt op funderingsschade van houten palen door schimmels en/of bacteriën. De uitgave geeft inzicht in de stappen die gemeenten kunnen doorlopen van de oriëntatiefase tot het actief aanpakken van problemen op wijkniveau.

De ervaringen vanuit diverse pilots en gemeenten (met name Rotterdam en Woerden) zijn verwerkt in deze handreiking. KCAF dankt  het ministerie van BZK en de gemeenten Rotterdam en Woerden voor hun inzet en bijdragen bij de totstandkoming van deze uitgave.

download

Stappenplan bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen

KCAF heeft een stappenplan opgesteld voor eigenaren die vermoeden dat er problemen zijn met de houten fundering.

Download

of

Webversie

Programma van Eisen

Waar op te letten bij het opvragen van offertes voor Funderingsonderzoek.

Download