Code Oranje 2.02024-03-26T22:16:29+01:00

Digitale Monitoring van Houten Paalfunderingen: Een Doorbraak met Code Oranje

In de wereld van funderingstechniek heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een significante stap voorwaarts gezet met de pilot ‘Code Oranje’. Deze innovatieve benadering, gericht op de digitale monitoring van houten paalfunderingen, belooft een revolutie in hoe we de gezondheid van onze funderingen begrijpen en beheren.

Het Doel van Code Oranje

Het unieke van houten paalfunderingen is dat de snelheid waarmee schade zich ontwikkelt moeilijk te voorspellen is. Dit brengt huiseigenaren in een lastige positie: wanneer is het juiste moment om actie te ondernemen? De pilot Code Oranje zocht naar een oplossing voor dit dilemma door vijf woonblokken drie jaar lang te monitoren met geavanceerde sensortechnologie. Het doel? Een betrouwbare methode ontwikkelen om te voorspellen hoe lang een fundering met een ‘Code Oranje’-status nog mee kan voordat herstel noodzakelijk wordt.

Kleurcodes voor Funderingsstatus

De resultaten van funderingsonderzoeken kunnen panden in drie categorieën plaatsen:
– Code Groen: De fundering is in goede staat.
– Code Rood: Herstel van de fundering is op korte termijn noodzakelijk.
– Code Oranje: De fundering bevindt zich in een twijfelachtige staat – niet direct slecht, maar zeker ook niet goed. In dit geval is het essentieel om de conditie van de fundering te blijven monitoren.

Deze indeling biedt huiseigenaren cruciale informatie om weloverwogen beslissingen te maken over toekomstige investeringen in funderingsherstel.

Monitoring voor Precieze Voorspellingen

Een combinatie van factoren bepaalt hoe snel de staat van een fundering achteruitgaat. Door deze variabelen zorgvuldig te monitoren, kan nauwkeuriger worden ingeschat wat de ernst van het probleem is en hoe snel actie ondernomen moet worden. In de pilot Code Oranje zijn grondwaterstanden, hoekverdraaiingen, en zettingen van de woonblokken gemeten met drie verschillende types sensoren. Deze gegevens, samen met informatie uit satellietmetingen en meteorologische data, worden verzameld in een centrale server voor een compleet beeld.

De Sensoren van Code Oranje

Voor de pilot zijn verschillende types sensoren ingezet:
1. Grondwaterstandsensor: Deze sensor registreert fluctuaties in de grondwaterstand, een cruciale factor in de gezondheid van houten paalfunderingen.
2. Deformatiesensor: Deze sensor meet verdraaiingen en andere vormen van deformatie in de structuur, wat kan duiden op funderingsproblemen.
3. Automatische hoogte meting; meet de verzaking van het pand t.o.v. de omgeving.
4. Trilling meting; meet de trillingen in het pand.
5. Scheurmetingen: meet de vergroting / bewegen van scheuren in de Gevel

Van Code Oranje 1.0 naar Code Oranje 2.0: Een Evolutie in Funderingsmonitoring

De transitie van Code Oranje 1.0 naar Code Oranje 2.0 markeert een belangrijke vooruitgang in de aanpak van funderingsproblematiek in Nederland. De initiële fase van Code Oranje introduceerde een revolutionaire methode voor het monitoren van houten paalfunderingen met behulp van digitale technologieën. Echter, met de komst van Code Oranje 2.0, zijn er significante verbeteringen en aanpassingen doorgevoerd die de efficiëntie, kosten en nauwkeurigheid van funderingsmonitoring aanzienlijk verbeteren.

Overgang naar LoRa Netwerk

Een van de meest ingrijpende veranderingen in Code Oranje 2.0 is de vervanging van het GPRS-model door het LoRa-netwerk. Dit netwerk elimineert de noodzaak voor bekabeling van sensoren naar een centraal model, waardoor de installatie en het onderhoud van het systeem vereenvoudigd worden. Sensoren kunnen nu direct hun data versturen via het LoRa-netwerk, wat aanzienlijk minder energie verbruikt in vergelijking met traditionele netwerken zoals 4G. Dit resulteert in een langere levensduur van de sensoren, die nu op slechts enkele AAA-batterijen meerdere jaren functioneel kunnen zijn. Bovendien heeft deze technologische sprong de kosten van een sensor van €1500 naar slechts €300 per stuk verlaagd, waardoor de monitoring voor een breder publiek toegankelijk wordt.

Aanpassingen in Sensortypes

Verdere optimalisaties in Code Oranje 2.0 betreffen de selectie en inzet van sensoren. Scheurmeters en trillingsmeters, die in de eerste versie van Code Oranje werden gebruikt, bleken te weinig relevante informatie toe te voegen aan het beoordelingsproces. Gezien de hoge kosten en complexiteit van deze sensoren, is besloten deze niet langer te gebruiken in het monitoringproces. Deze beslissing onderstreept de focus op kosteneffectiviteit en efficiëntie in de nieuwe aanpak.

Veranderingen in Hoogtemetingen

Ook de methode voor het automatisch meten van hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is herzien. Eerdere pogingen tot automatische metingen bleken onbetrouwbaar door bodemdaling en omgevingsfactoren. In Code Oranje 2.0 is deze methode vervangen door periodieke handmatige tachymetrische metingen of het gebruik van satellietdata, die zakkingsnelheid over de laatste 10 jaar weergeven. Deze aanpassing zorgt voor meer accurate en betrouwbare data, hoewel elke methode zijn voor- en nadelen heeft.

Code Oranje 2.0, de techniek van nu

De evolutie van Code Oranje 1.0 naar Code Oranje 2.0 illustreert een aanzienlijke vooruitgang in de technologie en aanpak van funderingsmonitoring. Met de overgang naar het LoRa-netwerk, de verfijning van gebruikte sensortypes en de verbeterde methoden voor hoogtemeting, staat Code Oranje 2.0 aan de vooravond van een nieuw tijdperk in de aanpak van funderingsproblematiek. Deze ontwikkelingen beloven niet alleen een nauwkeurigere monitoring en analyse, maar maken deze cruciale service ook toegankelijker en kostenefficiënter voor een breder publiek. Met deze vooruitgang beoogt Code Oranje 2.0 de levensduur van bouwwerken te verlengen en huiseigenaren beter te ondersteunen in het onderhoud en herstel van hun funderingen.

KCAF

Voorbeeld resultaten deformatiemeting

Voorbeeld resultaten grondwatermonitoring