Vervallen publicaties downloaden2022-11-21T09:37:28+01:00

F3O Richtlijn Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal (ondiepe fundering)

Versie: 1
Datum: 2014

Deze richtlijn vervalt per 1-1-2023.

Download

F3O Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen

Versie: 3
Datum: 2016

Deze richtlijn vervalt per 1-1-2023.

Download

Handleiding voor gemeenten

Versie: 1
Datum: november 2014

Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een praktisch hulpmiddel ontwikkeld voor gemeenten die te maken krijgen met funderingsproblematiek. Onderzoek wijst uit dat in Nederland ca. 400.000 woningen risico lopen dat de houten paalfunderingen wordt aangetast. Niet elke gemeente kent (de omvang van) de lokale funderingsproblematiek. De aanpak van funderingsproblemen is belangrijk. Grootschalige funderingsproblemen hebben impact op de leefbaarheid in de buurt en de sociale problematiek. Dat zorgt ervoor dat gemeenten vaak toch aan zet zijn. Ook vanuit hun zorgplicht voor (onder andere) de openbare ruimte.

Deze handreiking helpt gemeenten waar het risico van funderingsproblematiek speelt. De focus ligt op funderingsschade van houten palen door schimmels en/of bacteriën. De uitgave geeft inzicht in de stappen die gemeenten kunnen doorlopen van de oriëntatiefase tot het actief aanpakken van problemen op wijkniveau.

De ervaringen vanuit diverse pilots en gemeenten (met name Rotterdam en Woerden) zijn verwerkt in deze handreiking. KCAF dankt  het ministerie van BZK en de gemeenten Rotterdam en Woerden voor hun inzet en bijdragen bij de totstandkoming van deze uitgave.

download