Deelexpeditie IPPF

Sinds de oprichting heeft KCAF actief bijgedragen aan diverse onderzoeken en pilots met als doel innovatieve methoden te ontwikkelen voor het onderzoeken en aanpakken van funderingsproblematiek. Voorbeelden hiervan zijn de monitoringstechnieken Code Oranje 1.0/2.0, de nieuwe richtlijn voor funderingsonderzoek (2022), de Funderingsladder, experimenten met actief grondwaterpeilbeheer, onderzoek naar de conservering van houten palen in samenwerking met SHR, FunderMaps en GevelScans.

Momenteel bevinden sommige innovaties zich in de fase van praktijktoetsing en/of zijn volledig nieuw. In dit kader heeft KCAF deze innovaties gebundeld in het Innovatie Programma Preventie Funderingschade (IPPF). Door deze bundeling wordt kennis gedeeld en kunnen diverse innovaties gecombineerd worden, wat ten goede komt aan de kwaliteit, snelheid en de kosten van de onderzoeken. De innovaties zijn onderverdeeld in drie categorie├źn, namelijk:

  1. Conserveren van houten palen

Dit betekent dat schimmel- en/of bacterieaantasting van de paal wordt gestopt of geremd, waardoor de levensduur van de houten funderingspaal wordt verlengd.

  1. Preventieve hersteltechnieken voor funderingsschade aan panden op staal of op palen

Hierbij wordt gekeken naar bodemverbetering waarop de fundering staat of naar goedkoper funderingsherstel door gebruik te maken van innovatieve technieken of een hybride fundering waarbij de bestaande fundering wordt geïntegreerd met de oude fundering.

  1. Meten is weten

Indien uit funderingsonderzoek blijkt dat er geen goede handhavingstermijn is te geven voor de bestaande fundering, moet men gaan monitoren. Dit zijn kostbare en langdurige trajecten. Innovaties hierin zijn gericht op het ontwikkelen van een kosteneffectief, gebruiksvriendelijk monitoringssysteem dat breed toepasbaar is voor zowel particuliere pandeigenaren als woningbouwcorporaties. Ook de door KCAF ontwikkelde GevelScan behoort tot deze categorie.

Om de begeleiding en wetenschappelijke borging van de genoemde innovaties te waarborgen, wordt gebruikgemaakt van een wetenschapsraad, waarbij de eisen, richtlijnen en werkwijzen per innovatie worden beoordeeld c.q. getoetst. Deze wetenschapsraad staat open voor alle innovaties. Naast de wetenschapsraad bestaat er een stuurgroep die actief betrokken is bij de innovaties en/of financieel bijdraagt. Er is ook een begeleidingsgroep die bestaat uit diverse actoren uit het werkveld.

Het uiteindelijke doel van al deze innovaties is om nieuwe technieken en methoden toepasbaar te maken voor eindgebruikers, zowel particuliere eigenaren van woningen/panden als woningcorporaties, evenals betrokken partijen zoals ingenieursbureaus, bouwbedrijven, overheden, waterschappen, en de verzekerings- en bankensector. Deze innovaties dragen tevens bij aan het beperken van funderingsschade en het verminderen van de kosten voor funderingsherstel.