FunderMaps – De funderingskaart voor beheerders

Waar zijn er funderingsrisico’s?

De inschatting is dat circa 400.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen te maken hebben of kunnen krijgen. Dit is geen hard aantal, maar een globale inschatting op basis van de risicogebieden in Nederland. Funderingen zijn immers niet zichtbaar en bovendien zijn er veranderende omgevingsfactoren die invloed hebben op de staat van de funderingen.

Door de klimaatverandering neemt de kans op te lage grondwaterstanden toe en kan de bodem sneller dalen. De noodzaak om betrouwbare informatie over panden met kwetsbare funderingen inzichtelijk te maken neemt daarmee toe. Naar aanleiding van de landelijke aandacht rondom dit thema worden steeds meer vragen gesteld waarbij in veel gevallen nog geen antwoord beschikbaar is.

Waar zijn funderingsrisicogebieden?
Welke panden hebben een kwetsbare funderingen?
Waar is de grondwaterstand te laag en ontstaat risico op paalrot?

Op lokaal of gemeente niveau kunnen deze vragen beantwoord worden en kan een meer gedetailleerd risico geduid worden door gebruik te maken van lokale data en bij de gemeente beschikbare gegevens.

Wat is de applicatie FunderMaps

De FunderMaps is een hiervoor ontwikkelde applicatie die helpt data te verwerken, te analyseren en presenteren. Met de speciaal ontwikkelde methodiek is het mogelijk zelf eenvoudig nieuwe gegevens toe te voegen of analyses uit te voeren. Op basis van landelijk beschikbare data, aangevuld met lokale data kunnen een serie analyses worden uitgevoerd die inzichtelijk maken waar oa. funderingsrisicogebieden binnen een gemeente aanwezig zijn.

Data

  • Type en soort fundering per pand
  • Leeftijd panden
  • Pandzakkingssnelheid & Grondwaterstanden
  • Herstelde funderingen
  • Eigendomsinformatie en WOZ-waarde

Analyses

  • Droogstand – Geeft inzicht in het risico op paalrot wanneer de grondwaterstand lager staat dan het (langs-)hout van de fundering.
  • Negatieve kleef – Geeft inzicht op kans op schade door ophoging van de buitenruimte. Dit geeft een extra belasting op de funderingen met mogelijke schade tot gevolg.
  • Hot spots – Geeft inzicht waar nu funderingsproblematiek aanwezig zou kunnen zijn.
  • Handhavingstermijnen – Geeft inzicht in hoelang een fundering van een pand nog mee kan.
  • Risicokaart – Geeft aan waar zich de funderingsrisicogebieden bevinden op basis van alle uitgevoerde analyses.

Ontsluiting

Zowel de data als de analyses worden grafisch ontsluiten binnen met FunderMaps in vorm van kaartlagen.
Als organisatie bent u zelf de beheerde van uw FunderMaps. Daarmee heeft u zelf de volledige controle of u deze informatie uitsluitend intern wilt ontsluiten of publieke met pandeigenaren wilt delen. U bepaald welke data aan wie wordt ontsloten. U bent dus zelf instaat eenvoudig aan te geven welke informatie op een kaart beschikbaar wordt gesteld. Het is daarmee bijvoorbeeld mogelijk om op een overzichtskaart de panden met een houten paalfundering te presenteren of ook daarbij wilt aangeven welke panden droogstand ondervinden.

Hoe gaan we te werkt

Na een intake met u wordt op basis van landelijk beschikbare data een eerste opzet verkregen (oa. BAG en bodemgesteldheid). Daarna wordt beschikbare lokale data en informatie toegevoegd aan de database (oa. funderingsonderzoeken en pandzakkingen) waarmee een meer gedetailleerd beeld wordt verkregen. Het toevoegen van deze data is tevens altijd eenvoudig zelf uit te voeren. Aanvullend archiefonderzoek of in de toekomst uit te voeren onderzoek op locatie kunt u zelf aan database toevoegen waarmee de analyses alleen maar betrouwbaarder worden.

FunderMaps helpt om de funderings- en droogteproblematiek inzichtelijk te maken zodat sneller en onderbouwd de juiste beslissing genomen kan worden.

Voorbeelden van de FunderMaps applicatie

Vertaling van data naar analyse funderingsrisicogebieden

Met de data van funderingen wordt de analyses naar funderingsrisicogebieden uitgevoerd. Beschikbare data hiervoor zijn oa. funderingstype en pandzakkingssnelheid. Analyses obv grondwaterstand als droogstaand en subjectieve beoordelingen als handhavingstermijnen worden tevens gebruikt. Op deze wijze wordt op blok of wijkniveau een risico bepaald op funderingsschade.

Wizard voor zelf toevoegen data & beheren data

Met de FunderMaps is het mogelijk zelf data uit funderingsrapportages, archiefonderzoek en andere rapportages te halen en in te voeren in de database. De brondocumenten zijn tevens te uploaden. Hier is verder geen technische kennis noodzakelijk. Beschikbare data is door de FunderMaps als service als bulk te verwerken.