Hoger grondwaterpeil eerste stap naar beperken funderingsschade

Vereniging Eigen Huis, branchevereniging Aedes, het Verbond van Verzekeraars, het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek, (KCAF) en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn positief over het plan van het kabinet om met name in veenweidegebieden de grondwaterstand te verhogen. Deze maatregel is al eerder door deze coalitie bepleit. Een hoger grondwaterpeil kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van funderingsschade.  

Minister Harbers (Infrastructuur &Waterstaat) schrijft de Tweede Kamer dat de bodem van ons land ’het fundament is van onze huizen’ en dat het daarom van groot belang is om de voortdurende bodemdaling in veengebieden terug te dringen. Hiermee kan toekomstige funderingsschade worden beperkt. De minister wil het verhogen van de grondwaterstand per gebied laten bepalen door de provincies en waterschappen, in samenspraak met de agrarische sector en andere betrokken partijen.

Regierol

De coalitie Aanpak Funderingsschade dringt aan op een stevige regierol van de Rijksoverheid om te voorkomen dat tegengestelde belangen in het regionaal overleg tot vertraging of zelfs verlamming leiden. Een goede, doordachte aanpak beperkt zich niet tot het grondwaterbeheer, ook funderingsschade door toenemende droogte in kleigebieden en door bacterieaantasting van houten funderingen moeten in de beleidsplannen worden opgenomen. De coalitie biedt aan om de opgebouwde expertise en kennis met alle partijen te delen.

Veenweidegebieden

De schade aan funderingen van woningen en gebouwen kan bij ongewijzigd beleid oplopen tot 60 miljard euro. Alleen al in veenweidegebieden met een zogenoemde slappe bodem gaat het naar schatting om 16 miljard euro aan noodzakelijk funderingsherstel. Vele honderdduizenden woningen lopen een aanzienlijk risico hierdoor te worden getroffen.

Onderzoek

In het Deltaplan Aanpak Funderingsschade worden oplossingsrichtingen aangedragen om schade aan funderingen van woningen en gebouwen te voorkomen. Daarbij pleit de coalitie voor onderzoek en toepassing van nieuwe technologie voor funderingsherstel en versteviging.

2022-11-30T21:51:53+01:0030, november, 2022|Geen categorie|