Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) werk samen met woningcorporaties

Momenteel werkt KCAF samen met een zevental woningcorporaties. Dit is echt van de laatste tijd en ook andere woningcorporaties tonen inmiddels ook belangstelling. Corporaties maken een andere afweging dan eigenaar-bewoners waarbij de financiële afschrijving en de toekomstbestendigheid van woningen in bredere zin een rol spelen. Vaak ontbreekt het de woningcorporaties aan voldoenden expertise op het gebied van mogelijke funderingsproblematiek. KCAF biedt woningcorporaties maatwerk.

Met FunderMaps Lokaal, een van de toepassingen van een omvangrijke database, kan een corporatie de funderingsrisico’s van haar bezit beter in beeld brengen. Vele gegevens en analyses kunnen in kaartlagen worden weergegeven. Het is een tool om beleid mee te maken.

Mochten er twijfels zijn over mogelijke toekomstige funderingsproblemen dan is het verstandig om woningcomplexen te monitoren op droogstand van paalkoppen, scheurvorming en dergelijke. KCAF deed de afgelopen jaren ervaring op met het digitale monitoren van woongebouwen onder de naam ‘Code Oranje’ in samenwerking met de TU Delft.

Daarnaast voert KCAF voor corporaties de regie over funderingsonderzoek als dat noodzakelijk is. Dat kan van grof naar fijn en van bovengronds naar ondergronds. Want funderingen opgraven en onderzoeken doe je pas als dat echt noodzakelijk blijkt omdat het relatief duur is.

Als ondergronds funderingsonderzoek dan toch noodzakelijk is kennis van zaken aan de opdrachtgeverskant onmisbaar. KCAF voert zelf geen funderingsonderzoeken uit maar kan wel de opdrachtgeversrol op zich nemen door de uitvraag te verzorgen en toezicht houden op de kwaliteit van het onderzoek, de onderzoeksresultaten analyseren en die te vertalen naar beleidsvoorstellen.

Regelmatig komt het voor dat zich funderingsproblemen voordoen in qua eigendom gemengde complexen waar een funderingsaanpak noodzakelijk is. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige benadering van eigenaar- bewoners en Verenigingen van Eigenaars. Daar heeft KCAF veel ervaring mee.