FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

Met deze applicatie van Fundermaps kan een gemeente, woningcorporatie of waterschap tot op pandniveau de risico’s op funderingsschade veel beter in beeld krijgen dan tot voor kort het geval was. Dat is nodig ook want volgens een schatting van KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen een risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. Schadebedragen kunnen oplopen tot 60 miljard euro in 2050.

KCAF geeft sinds 2019 met een tiental gemeentes en enkele woningcorporaties invulling aan haar applicatie FunderMaps Lokaal. In deze applicatie verzamelen we openbare landelijke data en vullen dat aan met lokale data van gemeentes, woningbouwcoöperaties of waterschappen. Bovendien worden de data over funderingen aanwezig bij KCAF (veelal op pand niveau en verzameld in de loop der jaren) toegevoegd. Op grond van een serie analyses van data over onder meer panden, bodem, bodemdaling en grondwaterstanden, het toepassen van algoritmen en kunstmatige intelligentie ontstaat een meer betrouwbaar beeld van de risico’s per gebied, wijk, bouwblok of zelfs per pand.

Funderingsrisico in kaart gebracht met nieuwe funderingsviewer

Funderingsrisico in kaart gebracht met nieuwe funderingsviewer, de innovatie van FunderMaps van het KCAF.

De deelnemende organisatie (gemeente, woningcorporatie of waterschap) is de beheerder van de applicatie en bepaalt zelf welke informatie uitsluitend intern wordt ontsloten en welke informatie ook publiek met pandeigenaren wordt gedeeld. Op lokaal niveau geeft deze applicatie de beste informatie over de risico’s in kaartlagen. Hoe meer lokale data beschikbaar zijn, des te scherper wordt het beeld van funderingsrisico’s. Nieuw verkregen data toevoegen helpt daarbij. De organisatie kan dat zelf eenvoudig doen. De automatische combinatie van lokale en landelijke data vergroten de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid. Het is voor deelnemende organisaties de manier om gedetailleerd inzicht te krijgen in schaderisico’s, een gereedschapskist om beleid te formuleren en een middel om het gesprek met belanghebbenden aan te gaan. Het is een betaalde dienst waarover een overeenkomst wordt gesloten.

De ontwikkelingen staan niet stil en dit najaar voegt KCAF een geautomatiserde scheur dectectie toe aan de FunderMaps lokaal. Gevelfoto’s uit externe bronnen of eigen ingewonnen opnames worden met toepassing van kunstmatige intelligentie gescaned en beoordeeld. Scheuren worden op adresniveau gecategoriseerd en vastgelegd.

Lees meer