Nieuwsbrief: Onderzoek hoogwatervoorzieningen Groote Veenpolder

Veel van de bebouwing in de Groote Veenpolder van vóór 1970 is gefundeerd op houten palen.
Houten funderingen zijn kwetsbaar. Lage grondwaterstanden of de palenpest kunnen de
funderingspalen aantasten. Dan kan er schade ontstaan aan het gebouw. Wetterskip Fryslân houdt
de waterpeilen in de sloten langs bebouwing met zo’n kwetsbare fundering hoog. Hiermee probeert
het waterschap de grondwaterstand gunstig te beïnvloeden. Een sloot met zo’n hoog waterpeil
wordt een hoogwatervoorziening of hoogwatercircuit genoemd. Door bodemdaling (veenoxidatie)
en droogte dalen de grondwaterstanden. In de Groote Veenpolder onderzoeken we hoe effectief
deze hoogwatervoorzieningen na al die jaren nog zijn. Het onderzoek is onderdeel van het
Veenweideprogramma van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân in samenwerking met Rijk,
veenweidengemeenten, landbouw-, natuur- en milieuorganisaties.

Peilbuizen geplaatst bij deelnemers aan het onderzoek

Bij 12 woningen is in mei een peilbuis geplaatst. Daarmee kunnen eigenaren zelf de hoogte van de
grondwaterstand meten en zo in de gaten te houden of hun fundering droogvalt. Het zijn allemaal woningen
waarvan de fundering is onderzocht door Wareco De fundering is goed maar Wareco heeft geadviseerd
regelmatig de grondwaterstand onder de woning te meten. Wetterskip Fryslân bespreekt periodiek de
metingen met de eigenaar. Als de grondwaterstand te laag blijkt te zijn, gaan we met de eigenaar na hoe
we dit kunnen verbeteren.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

In fase 1 en 2 van het Onderzoek Hoogwatervoorzieningen zijn in totaal 32 woningen onderzocht. Van een
aantal woningen blijkt de fundering zo slecht te zijn dat Wareco heeft geadviseerd de fundering snel te
vervangen om (verdere) schade aan de woning te voorkomen. De eigenaren hebben vanuit het KCAF
begeleiding gekregen bij het maken van een herstelplan. Waterschap, provincie en gemeente gaan voor
deze eigenaren na of zij geholpen zijn met een lening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Dit is
een Fonds van het Rijk dat woningeigenaren wil helpen met een lening voor funderingsherstel als zij dit zelf
niet kunnen financieren. Het voordeel voor de eigenaar is dat deze geen rente hoeft te betalen als dit
(tijdelijk) niet kan. Maar het blijft een lening die terugbetaald moet worden.
De ervaringen worden ook benut om te bepalen welke vormen van ondersteuning de overheid kan bieden.
Provinciale Staten van Fryslân en het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân nemen daarover in de
loop van 2022 een besluit.

Onderzoek verbetering hoogwatercircuit Gracht

Langs het noordelijk deel van de Gracht (vanaf de Helomavaart) onderzoeken we hoe we dit
hoogwatercircuit beter kunnen inrichten. Er is gekeken welke funderingen nog beschermd worden door het
hoogwatercircuit en hoe we het systeem minder storingsgevoelig kunnen maken. In mei hebben we met
verschillende woningeigenaren de situatie rond hun woning bekeken en ideeën besproken. Hiermee maakt
het waterschap een voorstel voor verbeteringen. Dit wordt op 8 september met de woningeigenaren
besproken. Zij krijgen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Veenweide Fryslân
www.veenweidefryslan.frl

Afronding van het onderzoek hoogwatervoorzieningen

Na de zomer ronden we het onderzoek naar de hoogwatersloten in de Groote Veenpolder af. De resultaten
gebruiken we voor de aanpak van hoogwatervoorzieningen en funderingsproblematiek in het hele
veenweidegebied. We informeren u over de resultaten met een nieuwsbrief.

Met vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u bellen met:
Marc Nederlof, projectleider
Telefoon: 058 – 292 222 22 (tijdens kantooruren)
e-mail: mnederlof@wetterskipfryslan.nl

2021-07-16T17:56:22+01:0016, juli, 2021|Geen categorie|