Artikel Cobouw

Richtlijn belicht alle aspecten onderzoek

Rola Johannes

WormerDe kwaliteit van funderingen is een onvol­ doende herkend probleem. Om houten paalfunderingen op een eenduidige manier te onderzoeken en beoordelen is er nu een richtlijn.

De richtlijn werd deze week officieel gepresenteerd op de zesde Nationa­le Houten Heipalendag. Het is het eerste tastbare wapenfeit van de branchevereniging F30 (Organisa­tie Onafhankelijk Onderzoek Funde­ringen) die een jaar geleden werd opgericht.
De gratis te downloaden richtlijn (www.f3o.nl) maakt onderscheid tus­sen een goede en een slechte fundering en geeft inzicht te de bedreigin­gen in de bodem. Dat moet resulte­ren in een objectieve beoordeling. “Het bestaande protocol was niet meer actueel en hebben we geactua­liseerd. Dit document was gericht op het uitvoeren van een funderingsin­spectie, maar dat is slechts een on­derdeel van een totaal funderingson­derzoek. Deze richtlijn belicht alle as­pecten waaraan een funderingson­derzoek moet voldoen, van archiefonderzoek en scheefstands­metingen tot funderingsinspectie” aldus F30-voorzitter Peter den Nijs. De branchevereniging wil met de richtlijn de kwaliteit van funderings­onderzoek naar een hoger plan til­len. “Een lastig aspect bij het beoor­delen van houten paalfunderingen is het interpreteren van de verschillen­de componenten van het onderzoek. Deze richtlijn kenmerkt zich door een eenduidige aanpak met eendui­dige benamingen.” Onderzoek resul-. teert uiteindelijk in een eindoordeel waarbij vier classificaties warden onderscheiden met bijpassen_de hand­havingstermijnen.”

Risico’s
De komende tijd zal worden ge­tracht om het draagvlakvan de richt­lijn te vergroten, onder andere via gesprekken met SBR en CUR.
F30 werkt nog aan richtlijnen voor funderingen op staal en funderin­gen onder waterbouwkundige con­structies. “De kwaliteit van funde­ringen is nog steeds een onvoldoen­de herkend probleem, ook bij aan­nemers. Als gevolg van de invloed van een werk naar de omgeving kan eerder schade optreden als een fun. dering niet meer in de meest perfec­te staat is.”
Zaanstad is een van de eerste ge­meenten die een protocol ontwik­kelde en op structurele wijze aan de slag gaat met herstel aan paalfunde­ringen. Door al bij de voorbereiding van civieltechnische werken moge­lijke risico’s in kaart te brengen, moet schade word en voorkomen.

2018-03-01T19:09:48+01:001, maart, 2018|F3O_archief|