Kamerbrief over voortgang Fonds Duurzaam Funderingsherstel

“minister gaat met partijen onderzoeken of er niet een alternatief is voor het nu niet werkend FDF”

KCAF dringt aan op verbreding van FDF en integratie met andere dossiers/regelingen rond de bestaande woningbouw; is nu een warboel van vele regelingen, subsidies enz. Integratie van maatregelen rond funderingsaanpak met asbest, energiebesparing, van gas los, aanpasbaar bouwen, levensloop bestendig enz. is de juiste weg om eigenaren gericht te helpen en te ontzorgen. Het Servicepunt woningverbetering Schiedam is een mooi lokaal voorbeeld hoe het kan.

De levensvatbaarheid van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel staat onder druk. Dat het fonds in de huidige vorm niet verder kan gaan, was de boodschap van het bestuur aan minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mede op basis daarvan informeerde de minister de Tweede Kamer middels een Kamerbrief.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel ging in 2017 van start. Het was grondig voorbereid tijdens de financiële crisis, waarin relatief veel woningeigenaren onvoldoende inkomen (LTI) of vermogen (LTV) hadden om een lening af te sluiten voor funderingsherstel. Door alle betrokken partijen werd verondersteld dat jaarlijks circa 500 leningen verstrekt zouden worden aan woningeigenaren voor bloksgewijs funderingsherstel.

Sluiting fonds

Ondanks het vergroten van de slagkracht van het fonds en het proactief benaderen van gemeenten voor deelname, leidde dit niet tot voldoende nieuwe aanwas. Sinds de start in 2017 is slechts een totaal van 14 leningen verstrekt. Dit lage leningniveau leidt tot relatief hoge kosten voor het in stand houden van het fonds. Minister Knops: “Het fondsbestuur heeft mij verzocht goedkeuring te verlenen aan haar voorgenomen besluit om het fonds uiterlijk 1 januari 2021 te sluiten.” Fonds Duurzaam Funderingsherstel blijft ten minste tot en met eind 2020 open voor nieuwe leningaanvragen van mensen uit de deelnemende gemeenten. Voor bestaande leningnemers verandert er niets en lopen, ook na 2020, alle rechten en plichten door.

Alternatief

Het ministerie onderzoekt nu op welke manier er voor de doelgroep van het funderingsherstelfonds een leenfaciliteit beschikbaar blijft na sluiting van het fonds. Knops: “Dat is nodig gelet op het belang van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel, de latente omvang van de problematiek en de verwachte toename ervan als gevolg van klimaatverandering. Ik heb het bestuur van het fonds verzocht te wachten met het sluiten van het fonds tot een alternatief voorhanden is.”

Lees hier de hele Kamerbrief van minister Knops.

Lees meer over Funderingsaanpak in Schiedam