Reeds 13 Jaar een Nationaal Funderingsloket

Het RLi-rapport “Goed gefundeerd” dat gisteren is gepresenteerd adviseert dat er een Nationaal Funderingsloket moet komen. Sinds de oprichting in 2012 heeft het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een cruciale rol gespeeld in de ondersteuning van particulieren, professionals, woningcorporaties, en taxateurs die te maken krijgen met funderingsrisico’s of schade. Als centraal punt voor deze meldingen fungeert het Nationaal Funderingsloket (funderingsloket.nl/), waar alle binnenkomende vragen en meldingen geautomatiseerd worden verwerkt beantwoord en in het informatiesysteem FunderMaps worden geregistreerd.

Een Uitgebreid Netwerk van Funderingsloketten

Het KCAF gaat verder dan alleen een nationaal loket; het beheert ook lokale loketten in Fryslân (9 gemeenten), Midden-Holland (6 gemeenten waaronder Gouda) en Haarlem, en biedt ondersteuning aan de loketten in Emmen, Arnhem, en Woerden. Grote gemeenten zoals Rotterdam en Zaanstad hebben hun eigen uitgebreide loketten, wat de toegankelijkheid van ondersteuning voor burgers in verschillende regio’s vergroot.

Deskundige Ondersteuning en Kennisdeling

Het KCAF zet zich in voor de educatie van loketmedewerkers en biedt trainingen aan die hen voorbereiden op het omgaan met de complexe problematiek rondom funderingen. Daarnaast faciliteert het centrum bijeenkomsten voor de uitwisseling van ervaringen, waardoor een gemeenschap van kennis en ondersteuning wordt gecreëerd. Meldingen, vaak ontvangen via e-mail of telefoon, worden zorgvuldig geregistreerd. Elke vraagsteller ontvangt advies en toegang tot relevante informatie over de betreffende fundering, terwijl ze ook worden doorverwezen naar de juiste instanties voor verdere ondersteuning.

De Impact van Funderingsmeldingen

Het KCAF erkent dat ongeveer de helft van de meldingen kan worden afgehandeld met een eenvoudige e-mailreactie, terwijl de andere helft een meer diepgaande aanpak vereist. De reacties tonen aan dat veel melders lang met hun problemen rondlopen en moeite hebben met het vinden van onafhankelijk advies. De waardering voor het eindelijk gehoord en geadviseerd worden, is dan ook groot.

Bij de identificatie van urgente situaties, zoals een reeks schademeldingen uit een specifieke wijk of gebied, neemt het KCAF proactief het voortouw. Het initieert een gezamenlijke aanpak voor informatie en onderzoek, vergelijkbaar met de projecten in de Groote Veenpolder in Fryslân en de pilot in Lingewaard.

De Noodzaak van Rijksondersteuning

Recent advies van de Raad voor de Leefomgeving onderstreept het belang van deze initiatieven en de noodzaak van ondersteuning vanuit het Rijk. Een investering van 15 fte wordt aanbevolen. Hoewel het KCAF deels met eigen middelen belangrijk werk verricht, zou financiële steun van de overheid het mogelijk maken om de aanbevolen schaalvergroting te realiseren, zodat nog meer gedetailleerde ondersteuning geboden kan worden, zoals huisbezoeken en uitgebreidere funderingsonderzoeken. Iedereen verdient advies en hulp, maar met extra steun vanuit het Rijk kan het KCAF haar cruciale werkzaamheden verder uitbreiden.

Het KCAF staat al 13 jaar klaar als steunpilaar voor iedereen die te maken krijgt met funderingsproblemen, en benadrukt het belang van toegankelijke, deskundige hulp. Het streven naar een uitbreiding van de ondersteuning met rijkssubsidies zal het centrum in staat stellen om nog meer betekenisvolle impact te maken in de aanpak van funderingsproblematiek in Nederland.

RLi-Advies stelt 1 loket voor

Het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) benadrukt de noodzaak voor een geïntegreerde aanpak bij het adresseren van funderingsproblematiek, waarbij wordt voorgesteld om de loketten van het Kennis Centrum Bodemdaling (KBF), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en het KCAF samen te voegen tot één centraal loket. Het KCAF wil in dit kader verduidelijken dat het KBF momenteel geen eigen loket voor funderingsproblematiek beheert; eigenaren die zich bij het KBF melden, worden doorverwezen naar het loket van het KCAF. Bovendien heeft de RvO geen specifiek loket voor deze kwesties.

Het KCAF erkent het belang van een gecoördineerde benadering en staat open voor het idee van een geïntegreerd loket, mits de specifieke expertise en dienstverlening op het gebied van funderingsproblematiek gewaarborgd blijven. Deze aanpak zou niet alleen de toegankelijkheid voor betrokkenen verbeteren, maar ook zorgen voor een uniforme en efficiënte behandeling van meldingen en vragen. Het KCAF benadrukt het belang van heldere communicatie en de noodzaak om de unieke expertise van elk betrokken centrum te behouden binnen een gecombineerd loket, om zo de beste ondersteuning en advies te blijven bieden aan eigenaren die te maken hebben met funderingsproblemen.