Ontwikkelingen politiek

De verkiezingen komen er aan en eind 2020 is een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd met een Funderingsaanpak te komen. KCAF sprake met enkele Kamerleden en dit leverde veel Kamervragen op. We blijven dit proces nauwlettend volgen!

Nieuwe verkiezingen betekent dat er kansen liggen om de funderingsproblematiek stevig op de Rijksagenda te zetten. Een ministerie van VROM of Wonen kan hierin veel betekenen. KCAF is hierover in gesprek met diverse Kamerleden, ook over de momenteel ontbrekende en afgesproken Rijkssteun voor het KCAF voor het faciliteren van de Landelijk Funderingsloket. Dat leverde al veel Kamervragen op aan de ministers van LNV, I&W en BZK (Kamervragen 29 januari 2021).

KCAF is van mening, en geeft dat ook in de gesprekken mee, dat alle betrokken partijen de schouders er onder moeten zetten in de aanpak van de funderingsproblematiek. Minder naar elkaar wijzen en meer naast elkaar aan de slag gaan, ieder vanuit zijn eigen rol en bevoegdheden. Zo denken wij dat het Rijk onder andere stappen kan zetten met een Stadsvernieuwingsplan 2.0 waarbij de combinatie met andere wijkopgaven gezocht wordt (o.a. klimaatadaptatie, bodemdaling, energieopgave). Andere voorbeelden zijn een verbetert Duurzaam Fonds Funderingsherstel en stevig bijdragen op het gebied van kennisontwikkeling waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Eind 2020 is een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd met een Funderingsaanpak te komen. We blijven dit proces nauwlettend volgen!