Gouda en funderingsaanpak

Gouda: stevige stad op slappe bodem

De Goudse bodem zakt en dat leidt op termijn tot diverse  bedreigingen voor  het leven en de ge- bouwde omgeving in de historische binnenstad. Sinds 2014 werkt een coalitie van diverse instanties als  overheden, waterschap en kenniscentra, waaronder KCAF, actief samen aan oplossingsrichtingen voor deze problematiek en bedreigingen.

Na diverse deelonderzoeken is in juni 2018 het startsein gegeven voor het opstellen van een Kadernota Bodemdaling Binnenstad. Doel is om op basis hiervan te komen tot een scenariokeuze voor verdere aanpak. Daaronder vallen in ieder geval de onderbouwing voor een door het waterschap eind 2019 te nemen nieuw peilbesluit en  de invulling aan het gemeentelijk rioleringsplan.

Beiden zijn van belang voor de grondwaterhuishouding in de stad, die door de voortgaande bodemdaling een probleem is of wordt. Deze complicatie wordt versterkt door de gevolgen van de klimaatverandering met meer wateroverlast en hittestress.

In werkgroepen worden thema’s als governance ( beleid, financiering, ed), scenario’s, communicatie en funderingen en monumenten verder uitgewerkt. Het streven is om te komen tot een integrale aanpak, waarbij naast genoemde thema’s ook zaken als energietransitie, duurzaamheid en economische belangen (toerisme) mee genomen worden.

Op de site www.gouda.nl/stevigestad  nadere informatie.

Goudse pilots funderingsherstel en het landelijke fonds Duurzaam Funderingsherstel

In Gouda zijn in het verleden  bij veel woningen of bouwblokken de funderingen al eens hersteld. Daarmee is het probleem in Gouda echter nog niet opgelost. Zo blijkt er geregeld dat bij andere complexen er ook funderingsproblemen opspelen. Daarom heeft de gemeente in 2017 besloten om voor 1 jaar mee te doen met het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. De mogelijkheid is dat de gemeente na de proefperiode van 1 jaar als vaste deelnemende gemeente zal toetreden tot het landelijke fonds .

Meer nieuws
Kaderplan
Kaderplan
2020-01-30T22:46:28+01:009, juli, 2018|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda|