Kaart meldingen funderingsschade bij KCAF – Augustus 2019

Wilt u ook een melding maken? >>
Bekijk de actuele kaart >>

Een miljoen huizen dreigen te verzakken na droogte.. 

Sinds de droge zomer van 2018 is het aantal meldingen van funderingsschade bij het funderingsloket van het KCAF, sterk toegenomen. Het aantal serieuze meldingen liep in de periode van 2012 tot 2017 al op van 1 tot 3 per week. Na de droge zomer van 2018 is dit aantal toegenomen tot gemiddeld 5 per dag. En na de media-aandacht van februari 2019 ( o.a. in TV Monitor en diverse (vak)bladen) tot zelfs tientallen per dag. Medio april zijn het aantal meldingen ca 5 – 10 per dag.

De toename kan voor een deel toegeschreven worden door de media-aandacht: eigenaren zijn erg terughoudend met het melden van schade, vooral omdat er geen perspectief is, behalve dat een eigenaar zelf voor de kosten van het verhelpen van de schade moet opdraaien. Door de media-aandacht, de komst van een funderingsfonds (het fonds Duurzaam Funderingsherstel) kruipt men meer uit zijn schulp. Toch is een groot deel van de meldingen anoniem. 

In de onderstaande kaart is aangegeven waar de meldingen vandaan komen. Wat daarbij opvalt is dat de schade in de al bekende risicogebieden voor funderingsschade (slappe bodems en bouwjaar voor 1970) toeneemt: door de droogte gaan houten palen sneller achteruit in kwaliteit. Met name zien we dit in de gebieden met veenweides. En we zien meldingen in gebieden die tot voor kort niet als risicogebieden voor funderingsschade zijn aangeduid: in  de rivierengebieden, maar ook op zandgronden zien we dat zowel woningen met ondiepe funderingen (funderingen op staal=stal=grond) als met houten palen, schade vertonen, waarbij de droogte als katalysator optreedt. Door de droogte is het grondwaterniveau te laag, waardoor houten paalkoppen wegrotten; maar ook ondiepe funderingen vertonen, doordat zandgronden niet altijd homogeen zijn, ongelijkmatige zettingen. 

Er is hierdoor grote behoefte aan een op gemeente c.q. lokaal niveau goed inzicht in de aard en omvang van de risico’s voor funderingsschade. KCAF werkt op dit moment samen met diverse partijen en overheden aan het ontwikkelen van een daartoe geschikt model. Met dit model kan met behulp van openbare data en aanvullende lokale data, inclusief een meldingssysteem, een digitale funderingskaart op pandniveau worden opgesteld en door de beheerder zelf worden bijgehouden. We verwachten dit model in juni 2019 te kunnen presenteren in een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. 

Geïnteresseerde gemeentes en corporaties kunnen zich hiervoor reeds opgeven via info@kcaf.nl.

Uit de donker gekleurde gemeenten in deze kaart ontving het landelijk Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF (www.kcaf.nl) in de afgelopen 3 jaar, enkele of meerdere klachten of meldingen van woningeigenaars over funderingsschade. Met name bij houten funderingen of funderingen op staal. Deze funderingstypes werden met name gebruikt in de bouw vóór 1970. Dergelijke funderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem.

2022-02-16T10:30:12+01:006, juli, 2019|Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart|