Paalrot slaat fundament onder vastgoedvermogen weg

Vastgoedeigenaren wacht een miljardenschade van ongeveer 65 miljard euro als gevolg van verzakking. Dit stelt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), dat deelname aan het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel bepleit.

Volgens het KCAF – Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek – dreigen er zo’n één miljoen huizen een ernstig probleem te krijgen door verzakking en funderingsproblemen. Door het lage grondwaterpeil als gevolg van de droogte, gaan houten palen onder de woningen rotten. Ook huizen met een fundering op staal kunnen problemen krijgen. Droge klei klinkt in waardoor de bodem verzakt.

Huizen vóór 1970

Vooral in de regio’s Rijnmond en Zaanstad en ook in een plaats zoals het Gelderse Zevenaar speelt dit probleem. Met name huizen die voor 1970 zijn gebouwd, lopen risico: één op de vier dreigt te verzakken. Huiseigenaren doen hier al steeds vaker melding van, maar moeten de schade vooralsnog zelf betalen. Die kan oplopen tot wel honderdduizend euro per huis.

Koudwatervrees

‘De landelijke overheid biedt nog weinig soelaas en verwijst graag naar de gemeente. Kortom, logischerwijs hebben eigenaren en gemeentes nog altijd koudwatervrees.’ Het KCAF zet zich daarom in voor een meer integrale en preventieve benadering van de funderingsproblematiek, onder meer door het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds is opgericht op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies (de Brede Werkgroep).

Relevante stakeholders

Het fonds kan volgens het KCAF een antwoord bieden op dit grote vraagstuk. Aansluiting van relevante stakeholders loopt nog niet storm. Het fonds is in gesprek met een veertigtal mogelijke deelnemers. Het Rijk tekende met 20 miljoen euro voor de financiële basis van het fonds, waarmee 80 miljoen euro kan worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. Naar schatting genoeg voor de aanpak van 2.000 woningen. Gemeenten en hypotheekverstrekkers dragen financieel bij.

Funderingsrisicogebieden

Daarbij mikt het KCAF op een tool en applicatie, genaamd FunderMaps. Dit om een indruk te krijgen van de extra schadekosten voor de periode 2018 – 2050. Dus zowel op lokaal als op landelijk niveau. Op basis van landelijk beschikbare data, aangevuld met lokale data kunnen er analyses worden uitgevoerd. Die maken inzichtelijk waar funderingsrisicogebieden binnen een gemeente aanwezig zijn.

Actief grondwaterpeilbeheer

Oplossingen om verzakking van vastgoed in Nederland tegen te gaan, zijn actief grondwaterpeilbeheer, waardoor schade door grondwateroverlast en -onderlast voorkomen of beperkt kan worden en drainage- en infiltratiesystemen bij rioleringen. ‘Het water wordt aan- en afgevoerd van en naar het oppervlaktewater. Actief grondwaterpeilbeheer zou bij iedere rioolvervanging overwogen moeten worden. Wordt dit niet gedaan, dan doet de volgende kans zich pas op zijn vroegst over enkele decennia voor.’

Congres in Utrecht

Om kennis te delen, aandacht te vragen en ‘met daadkracht en ernst het vastgoed in Nederland veilig te stellen voor de toekomst’ is er op dinsdag 10 maart het Risk Congres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht. Onder meer het KCAF, de Woonbond en Gerard van Bortel van de TU Delft betreden het podium.