Rotterdam start met aanschrijving op funderingsonderzoek

Rotterdam voert een actief beleid als het gaat om ondersteunen van de funderingsaanpak. Zo informeert Rotterdam bewoners en stimuleert zij hen om tot actie over te gaan. Rotterdam werkt ook mee aan de totstandkoming van een funderingsfonds voor haar inwoners met een urgent funderingsprobleem. Om welwillende huiseigenaren te ondersteunen tot herstel over te gaan, horen bij de aanpak soms ook minder populaire maatregelen. Als in een woningblok waar funderingsherstel echt dringend nodig is gebleken, en 50% of meer eigenaren tot herstel wil overgaan, kan de gemeente weigerende eigenaren door aanschrijving opleggen om met de anderen mee te doen. Tevens dienen de welwillende eigenaren van de hersteleenheid aantoonbaar te beschikken over voldoende financiƫle middelen om het herstel ook daadwerkelijk te kunnen realiseren en moet een herstelplan voorhanden zijn. Ook andere gemeenten zetten dit middel soms in omdat de meerderheid van de huiseigenaren anders niet verder kan met het oplossen van het funderingsprobleem. Zie ook de KCAF-uitgave juridische handreiking bij problemen rond funderingsherstel.

Rotterdam gaat nu een stapje verder met nieuw beleid als het gaat om een onderzoeksplicht naar de staat van de fundering. Inmiddels is het Rotterdamse funderingsloket, in samenwerking met KCAF, gestart met de aanpak van circa 20 blokken (500 woningen) waarbij dit instrument mogelijk ingezet zal worden. Rotterdam stelt dat zij in sommige gevallen particuliere woningeigenaars kan verplichten funderingsonderzoek te (laten) verrichten. Er moet dan sprake zijn van scheefstand, scheurvorming of andere duidelijke tekenen van ernstige problematiek, waardoor redelijkerwijs kan worden vermoed dat de staat van de fundering zodanige gebreken heeft dat mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid kan ontstaan.

De redenering waarom Rotterdam hiertoe overgaat is dat door het achterwege blijven van onderzoek, de eigenaar te kortschiet in zijn zorgplicht (Woningwet) en daarmee zijn welwillende buren te kort kan doen in het woningonderhoud. Als inderdaad ernstige gebreken blijken, in juridische termen: concrete overtredingen van het Bouwbesluit, dan zal de eigenaar die ook moeten herstellen.

Rotterdam probeert hiermee de urgente aanpak van funderingen op houten palen verder vorm te geven en goedwillende eigenaren daarbij te ondersteunen. KCAF ondersteunt deze aanpak van Rotterdam om verdere bewustwording van de problematiek te vergroten en de goedwillende eigenaren ten dienste te zijn. Bijgaand de beleidsregel onderzoeksplicht zoals Rotterdam die heeft ingesteld.

Klik hier voor PDF Beleidsregel onderzoeksplicht funderingen
2018-06-08T13:23:52+01:002, april, 2017|Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Opleidingen|